nieuws

Bouwregels langs drie sporen herzien

bouwbreed

Onlangs brak het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) op deze plaats een lans voor een ingrijpende herziening van de bouwregelgeving. Deze moet, zo bepleitte ERB, veel meer op de eindgebruiker worden toegesneden. Marcel Groosman, secretaris en penningmeester van het expertisecentrum, gaat dieper in op de vraag hoe de regelgeving feitelijk moet worden aangepast.

In de notitie ‘Vertrouwen en betrouwbaarheid’ hebben wij als onafhankelijk Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) aangegeven dat in de regelgeving onvoldoende wordt geredeneerd vanuit de eindgebruiker. Met dat voor ogen moet een hervorming van de bouwregelgeving worden ingezet, zowel inhoudelijk, organisatorisch als op het gebied van kennis.
Inhoudelijk gaat het er om dat de regelgeving wordt omgevormd naar begrijpbare uitgebreide doelomschrijvingen van de voorschriften. Met andere woorden, de gebruiker moet vooral kunnen snappen waarom de regel wordt gesteld. In dit deel van de regelgeving komen verwijzingen naar normbladen niet voor. Vervolgen zijn er naar ons idee drie uitwerkingen. Een uitwerking in prestatie-eisen, nog steeds in het hoog wetenschappelijke segment met een maximum aan innovatiemogelijkheden waar in termen van probabilistiek de veiligheid, gezondheid etc. wordt beoordeeld. De tweede set uitwerkingen met vereenvoudigde bepalingsmethoden en de derde set uitwerking tenslotte, bestaat uit standaardoplossingen voor veel voorkomende bouwwerken.

Leiding

Om de regelgeving organisatorisch handen en voeten te geven moet een stevig geleide commissie of stuurgroep aan de gang gaan. Een dergelijke taskforce geeft vervolgens leiding aan een technisch inhoudelijk complex proces van onderzoek en ontwikkeling. Zo’n proces brengt inhoudelijke oplossingen voor problemen op het terrein van de bouwregelgeving aan het licht. Voor de financiering van dit traject over de periode van pakweg vier jaar is naar schatting 5 tot 10 miljoen euro nodig.
Dat lijkt veel geld, maar het valt mee wanneer men zich bedenkt, dat hiermee tegelijkertijd ook het kennisprobleem kan worden opgelost. Want dat brengt mij bij mijn laatste onderwerp, kennis. De echt inhoudelijke kennis over de technische bouwregelgeving is in ons land nog maar zeer beperkt. Slechts een handvol experts van wie onlangs weer een grote naam bij het ministerie van VROM met pensioen is gegaan, weet van de hoed en de rand. Dat is een slechte zaak. Deze lacune moet vooral met goede opleidingen een nieuwe invulling krijgen.
Kortom, drie lijnen waarlangs de technische bouwregelgeving niet alleen kan, maar bovenal ook moet worden hervormd. Laten we er snel een begin mee maken.

Reageer op dit artikel