nieuws

Verruiming vergunningvrij bouwen in aantocht

bouwbreed Premium

Op 1 januari 2010, zo is althans nog steeds de verwachting, treedt de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking. Wico Ankersmit hoopt dat nu een echte slag wordt gemaakt om de regeldruk te verminderen.

Voor bouwpartijen is bijlage II van het Besluit omgevingsrecht dat gelijktijdig met de Wabo in werking zal treden een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet. Bijlage II van de Bor vervangt het huidige BLBB (besluit lichtvergunningsplichtige en bouwvergunningsvrije bouwwerken) en regelt voor welke bouwwerken geen ‘bouw’vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Met deze nieuwe regeling wordt een enorme verruiming van het vergunningsvrij bouwen verwezenlijkt.
In dit artikel gaan we in op de grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige stelsel en vooral op de wijzigingen die voor de bouwondernemer de meeste winst in tijd en kosten opleveren.
Wat in een eerste blik op het nieuwe besluit opvalt is dat het kort maar krachtig is, en met een paar nieuwe begripsbepalingen zoals achtertuingebied, bijbehorend bouwwerk en hoofdgebouw wordt al snel duidelijk dat het vergunningsvrij bouwen aanzienlijk wordt verruimd voor alle bij een hoofdgebouw behorende bij-, aan, en uitbouwen.
De eerste opvallende verandering is dat straks niet alleen vergunningsvrij mag worden gebouwd bij of aan woningen maar bij en aan alle gebruiksfuncties zoals we die kennen in het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

Wat ook opvalt is dat in principe alle bouwvoornemens die passen binnen het vigerend bestemmingsplan en die niet hoger zijn dan 5 meter straks vergunningsvrij worden. Dit betekent dat het uitbreiden van een woning, winkel of bedrijf of het bouwen van een stal of berging bij een bedrijf dat past binnen het bestemmingsplan zonder een vergunning mag worden gebouwd. Dit is niet meer beperkt tot 30 vierkante meter maar zou in praktijk zelfs een oppervlakte kunnen zijn van een aantal honderden vierkante meters.
Het nieuwe besluit kent in de hoofdregel twee artikelen voor het bouwen. Artikel 2 biedt de mogelijkheid om zowel zonder omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ alsook de activiteit ‘gebruik’ een bouwwerk te realiseren. Met andere woorden, indien een bouwvoornemen past binnen de voorschriften van artikel 2 van deze regeling dan mag het ook in strijd zijn met het bestemmingsplan.
Een korte opsomming levert op dat het achtertuingebied dat wordt gerekend vanaf 1 meter achter de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw mag worden bebouwd met al dan niet met vergunning verleende bouwwerken waarbij een maximum geldt van 100 vierkante meter en/of 50 procent van het achtertuingebied. De eerste 4 meter aan het hoofdgebouw mogen hierbij worden gebouwd met verblijfsruimten die ten dienste staan van het gebruik van dat hoofdgebouw. En omdat vergunningsvrij bouwen niet alleen meer van toepassing is op wonen, maar nu op alle gebruiksfuncties zoals winkel, bedrijf, biedt dit veel meer mogelijkheden.

Beperking

Artikel 3 is iets minder soepel (op het eerste gezicht) want binnen dit artikel heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘bouwen’, maar moet het bouwen wel plaatsvinden binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
Hierbij komt wel dat hier alleen de beperking van toepassing is dat een maximale hoogte geldt van 5 meter. Met andere woorden, alle mogelijkheden die het bestemmingsplan geeft en waarbij de hoogte van het bouwwerk dat u wilt plaatsen niet hoger wordt dan 5 meter, kunt u zonder vergunning gaan bouwen. Bij ruime bestemmingsplannen met veel bouwmogelijkheden levert dit dus veel mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen.
Dit scheelt natuurlijk in heel veel gevallen veel tijd, omdat direct kan worden begonnen zonder op de vergunning te wachten, maar het scheelt ook veel kosten. Mochten de mogelijkheden van het bestemmingsplan beperkt zijn, maar wil de gemeente wel meewerken met een ontheffing, dan is nog steeds geen vergunning nodig voor het bouwen, maar alleen voor de planologische ontheffing.

Reageer op dit artikel