nieuws

Hulpmiddelen van failliete aannemer

bouwbreed

Met interesse lazen wij het artikel ‘Opdrachtgever kan hulpmiddelen failliete aannemer gebruiken’ (Cobouw, 12 maart 2009). U wekt hierin ten onrechte de indruk dat een opdrachtgever na faillissement van de aannemer zelf het werk mag voltooien en daarbij alle hulpmiddelen van de failliete aannemer om niet (gratis) mag gebruiken. U gaat eraan voorbij dat op […]

Met interesse lazen wij het artikel ‘Opdrachtgever kan hulpmiddelen failliete aannemer gebruiken’ (Cobouw, 12 maart 2009). U wekt hierin ten onrechte de indruk dat een opdrachtgever na faillissement van de aannemer zelf het werk mag voltooien en daarbij alle hulpmiddelen van de failliete aannemer om niet (gratis) mag gebruiken. U gaat eraan voorbij dat op een werk juist ook veelal met hulpmiddelen van derden wordt gewerkt. Die hulpmiddelen staan de opdrachtgever echter niet zonder meer tot zijn beschikking.
De op het werk aanwezige hulpmiddelen (bijvoorbeeld steigermateriaal) zullen in veel gevallen eigendom zijn van een onderaannemer (of verhuurder, leverancier). Met een beroep op paragraaf 46 lid 7 AUV 1989 kan een opdrachtgever ons inziens die onderaannemer niet verplichten zijn hulpmiddelen – zonder gebruiksvergoeding – aan de opdrachtgever ter beschikking te (blijven) stellen. Het gaat immers niet om hulpmiddelen van de (gefailleerde) aannemer, maar om materialen die in eigendom toebehoren aan de onderaannemer.
Indien de opdrachtgever niet bereid is de onderaannemer een vergoeding (of huur) te betalen, is deze gerechtigd zijn materialen van het werk te verwijderen.
Het artikel richt zich eenzijdig tot opdrachtgevers in deze economisch lastige tijd, terwijl juist ook de positie van onderaannemers (in ruime zin) aandacht verdient. Wij zouden niet de indruk willen laten ontstaan dat opdrachtgevers gerechtigd zijn alle hulpmiddelen op het werk na faillissement van de aannemer kosteloos te blijven gebruiken.
Naschrift
Er is weinig jurisprudentie en literatuur over paragraaf 46 lid 7 UAV. Er is één interessant arrest van de Hoge Raad van 1989 (BR 1990, p. 136), waarin Reco BV (!) over dit artikel tegen de Staat der Nederlanden heeft geprocedeerd. In die procedure heeft Reco (zonder succes overigens) getracht een vergoeding te krijgen voor het materieel dat na failliet verklaring door een opdrachtgever werd gebruikt. Ik zou voorshands menen dat onderaannemers de rechten van de opdrachtgever dienen te respecteren (anders zou paragraaf 46 lid 7 UAV vrij zinloos zijn) en dat onderaannemers een eventuele vordering bij de curator kunnen indienen.
Aan dit alles voeg ik toe dat het feit dat er weinig literatuur en jurisprudentie over dit onderwerp bestaat, een aanwijzing is dat in de praktijk kennelijk vaak een oplossing wordt gevonden. Als immers een opdrachtgever met het materieel van de aannemer voort zou willen bouwen, dan heeft dezelfde opdrachtgever in het algemeen groot belang om ook met de onderaannemers een adequate regeling te treffen.

Reageer op dit artikel