nieuws

Hervorm bouwregelgeving juist nu

bouwbreed

De kredietcrisis is volgens veel brancheorganisaties in de bouw voor politiek Den Haag hét moment om naar een integrale herziening van bouwproblematiek te kijken. Daarmee is volgens Marcel Groosman ook de tijd rijp om de bouwregelgeving serieus tegen het licht te houden. Een gerespecteerde taskforce moet deze taak op zich nemen.

De bouwregelgeving functioneert al jarenlang op veel punten niet als gewenst. Zo staat zij onder andere te ver af van de bouwpraktijk, laat de kwaliteit van de toepassing ervan te wensen over en bestaat veel onduidelijkheid over de vigerende bouwregels bedoeld voor de kwaliteit van de bestaande bouw. Maar nog belangrijker bij dit alles is dat de huidige bouwregelgeving voor de verantwoordelijke consument volkomen onnavolgbaar is.
Deze conclusies hebben wij onlangs als onafhankelijk kenniscentrum getrokken in de notitie ‘Vertrouwen en betrouwbaarheid.’ Hierin pleiten wij ervoor om veel meer dan nu het geval is de bouwregelgeving toe te snijden op de eindgebruiker van bouwwerken. De bouwregels zijn immers gemaakt om veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen en de omgeving te garanderen. Dat wil niet alleen de overheid, dat willen wij allemaal.

Paradoxaal

Het paradoxale is echter dat de regelgeving van bovenaf wordt opgelegd en dat daarbij niet of nauwelijks vanuit de eigenaar of eindgebruiker wordt geredeneerd. Daardoor is de kwaliteit van de regelgeving afgenomen en ontbreekt vaak de samenhang tussen de verschillende regels.
Juist dat moeten we herstellen door bijvoorbeeld de achtergronden van de regelgeving helder te maken. Laat daarbij vooral zien waarom sommige regels zijn zoals ze zijn en doe dat in begrijpelijke taal. Dat verhoogt het begrip, de acceptatie en uiteindelijk ook een goede toepassing van de regels. Tevens zal daardoor minder discussie ontstaan, vermindert de stroperigheid en maakt het de handhaving van de regels uniform.

Vereenvoudigen

Ook het vereenvoudigen van de regelgeving voor veelvoorkomende eenvoudige bouwwerken zorgt voor vermindering van de regeldruk en dus ook voor een betere aansluiting met de bouwpraktijk en belevingswereld van de eindgebruiker. Dat alles geeft een versnelling in het bouwproces.
Dit alles betekent dat voortvarend en met een open blik naar de huidige technische bouwregelgeving moet worden gekeken. Transparantie, vereenvoudiging, kwaliteit en bediening van de consument, moeten bij deze exercitie het uitgangspunt zijn. Terwijl ook innovatiebevordering en duurzaamheid niet uit het oog mogen worden verloren. Hiervoor moet dan een taskforce worden ingesteld, bestaande uit gerespecteerde personen zoals bijvoorbeeld Sybilla Dekker, Jan Mans en Karel Noordzij.
De tijd lijkt daar meer dan ooit rijp voor. De huidige crisis maakt het immers noodzakelijk dat de bouwopgave en de bestaande voorraad tegen het licht worden gehouden. Het zou een ernstig gemis zijn als van die gelegenheid geen gebruik wordt gemaakt om ook de bouwregelgeving eens goed te hervormen. En niet een beetje lukraak snoeien in het aantal regels, maar rigoureus de eindgebruiker centraal stellen. Want daar is pas echt een wereld mee te winnen.

Reageer op dit artikel