nieuws

Waterschappen zien rol als stimulator economie

bouwbreed

De waterschappen denken een goede bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van de recessie, door sneller projecten op de markt te brengen. Voorwaarde is wel een soepeler omgang met regelgeving en subsidies.

Uit een voorlopige inventarisatie van de Unie van Waterschappen blijkt dat vanuit de waterschappen een extra impuls kan komen ter grootte van enkele honderden miljoenen euro’s. Het bedrag komt bovenop de 1,5 miljard euro die de waterbeheerders jaarlijks al uitgeven.
Een exacte lijst van de beoogde projecten wil de Unie niet bekendmaken. Duidelijk is wel dat tot het pakket behoren het naar voren te halen van de bouw dan wel renovatie van grote gemalen, stuwen en rioolwaterzuiveringen. Het oog van de waterschappers is ook gevallen op het herstel van beschoeiingen, het aanleggen van vispassages en baggerwerk.
De miljoenen van de waterschappen komen pas los als het kabinet, de provincies en gemeenten (tijdelijk) slagen de tot vertraging leidende procedurele belemmeringen op te ruimen. De Unie ziet mogelijkheden de doorlooptijd van vergunningen aanzienlijk te versnellen, grondverwerving eenvoudiger te maken en subsidies sneller beschikbaar te stellen. Onderzoek van Universiteit Twente wijst uit dat investeringen door waterschappen in de nationale economie een sneeuwbaleffect hebben en daardoor goed zijn voor het behoud van arbeid.

Reageer op dit artikel