nieuws

Gemeenten willen grotere rol bij aansturen corporaties

bouwbreed Premium

Gemeenten willen een grotere rol krijgen bij de aansturing van woningcorporaties.

Volgens de gemeenten en de vier grote steden slaat de stuurgroep Meijerink de plank mis met haar advies over een nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties. “Meijerink heeft geen oog voor het feit dat wonen een lokale aangelegenheid is; in het advies ontbreekt een rol voor de gemeente”, stellen de gemeenten bij monde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De stuurgroep Meijerink adviseerde de minister voor WWI onlangs over de modernisering van het toezicht en de governance van corporaties. Uitgangspunt is een rolverdeling die corporaties meer armslag biedt bij de uitvoering van hun maatschappelijke taken maar ook het publieke belang waarborgt.
De VNG en de grote steden benadrukken dat woonbeleid een taak is van gemeenten. “Gemeenten moeten samen met corporaties het woonbeleid vorm en inhoud geven. In de relatie tussen overheid en corporaties moet deze belangrijke samenwerking het vertrekpunt zijn.”
Belangrijk is dat gemeenten zelf een woonvisie ontwikkelen. “Die visie moet de basis vormen voor concrete, niet-vrijblijvende en handhaafbare afspraken met de woningcorporaties.”
Corporaties moeten wat de gemeenten betreft een duidelijke taakstelling meekrijgen. Op die taakstelling moeten ze worden aangesproken. Verder moet goed toezicht in de financiële positie en het maatschappelijk presteren van de corporatie mogelijk zijn. De VNG ziet het liefst extern en onafhankelijk toezicht.
De gemeenten zien ook een rol voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de minister van WWI. “Zij moeten toezien op de uitvoering van afspraken die gemeenten met corporaties hebben gemaakt en moeten kunnen ingrijpen als een corporatie niet naar vermogen presteert.”
De VROM-raad vindt net als de gemeenten dat de Meijerink de rol van gemeenten veronachtzaamt. Gemeenten zijn volgens de raad verantwoordelijk voor het brede lokale woonbeleid. “Vanuit deze rol kunnen ze de corporaties aanspreken op het maatschappelijk presteren.”
De rijksoverheid is daarvoor minder geschikt. “Het Rijk kent doelen, kaders, voorwaarden, stimuli. Maar het Rijk kan niet in detail bepalen wat er precies van de landelijke doelstellingen in de ene dan wel in de andere gemeente dient te gebeuren.” Prestatieafspraken werken dus het best als ze zijn opgesteld tussen gemeenten en corporaties. Daarvoor is volgens de raad wel grote financiële openheid van corporaties nodig.

Reageer op dit artikel