nieuws

Nieuwe Water wet verlaagt voor alle betrokkenen de regeldruk

bouwbreed

Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, wordt een nieuwe, integrale Waterwet voorbereid. Naar verwachting wordt deze eind 2009 van kracht. Peter de Putter neemt alvast een voorschot.

De Waterwet vormt de basis voor normen die aan watersystemen kunnen worden gesteld. Zo maakt de Waterwet het mogelijk normen te stellen voor watersystemen ter voorkoming van onaanvaardbare wateroverlast. De waterbeheerders zijn ook verplicht te voldoen aan belangrijke waterkwaliteitseisen. Voor waterkwaliteitsnormen verwijst de Waterwet naar stoffenlijsten en normen die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. De naar verwachting dit jaar ook van kracht wordende AMvB Doelstellingen is hierbij een sleutelbesluit voor de waterbeheerders.
De Waterwet geeft verschillende juridische instrumenten voor het uitvoeren van het waterbeleid. Voor de bouwwereld is de leggerverplichting voor waterschappen en Rijkswaterstaat van belang. Leggers laten zien aan welke eisen waterstaatswerken moeten voldoen voor wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie. Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, een bergingsgebied, een waterkering en ondersteunende kunstwerken. In een legger worden ook de beheergrenzen en de beschermingszones van waterstaatswerken aangegeven. Zo hoort bij een kering vaak een beschermingszone waarin alleen onder strikte voorwaarden activiteiten mogen plaatsvinden, zodat de stabiliteit van de dijk niet in gevaar wordt gebracht. De waterschappen zijn al bekend met de legger, voor Rijkswaterstaat komt hier een nieuwe verplichting. Een waterbeheerder kan een waterstaatswerk aanleggen of wijzigen door middel van een projectplan, dat een beschrijving geeft van het werk en de wijze waarop het aanleggen of wijzigen zal worden uitgevoerd. Voor belangrijke waterstaatswerken wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde projectprocedure. Dit geldt in ieder geval voor primaire waterkeringen. Ook op projecten van spoedeisend belang en bovenlokale betekenis kan de projectprocedure van toepassing zijn. In welke gevallen daarvan sprake is, zal worden geregeld in de provinciale verordeningen. Voor projectplannen die de projectprocedure doorlopen is goedkeuring vereist van Gedeputeerde Staten. De provincie is hierbij verder verantwoordelijk voor een gecoördineerde aanpak. Een geheel nieuw instrument is dat eigenaren van gronden kunnen worden geconfronteerd met een plicht om in een bergingsgebied de tijdelijke berging van water te dulden. Of er sprake is van een bergingsgebied is vastgelegd in de leggers en in het gemeentelijke bestemmingsplan.
Voor de praktijk bestaande financiële bepalingen uit de diverse waterbeheerwetten zijn bij elkaar gebracht en geïntegreerd. De Waterwet geeft de grondslag voor de verontreinigingsheffing en de grondwaterheffing. Voor de verontreinigingsheffing, die moet worden betaald voor directe lozingen in het oppervlaktewater, geldt het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Voor provincies blijft de mogelijkheid bestaan een grondwaterheffing te innen, net zoals dat nu al het geval is. Waterschappen zullen kosten die verband houden met hun grondwatertaken kunnen betalen uit de opbrengsten van de watersysteemheffing, zoals deze is geregeld in de Waterschapswet.De Waterwet zal de regeldruk voor burgers en bedrijven laten afnemen. Een groot voordeel is dat door het samenvoegen van meerdere vergunningen tot één watervergunning de bureaucratie vermindert.

Acht in één

De nieuwe Waterwet voegt acht bestaande waterbeheerwetten samen, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Grondwaterwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het ‘natte’ gedeelte hiervan). Daarnaast wordt vanuit de Wet bodembescherming de regeling voor waterbodems ondergebracht bij de Waterwet. De Waterwet regelt als ‘raamwet’ niet alles. In het Waterbesluit (een algemene maatregel van bestuur), de Waterregeling (een ministeriële regeling) en in de verordeningen van provincies en waterschappen worden veel regels nader uitgewerkt. Deze uitvoeringsregels treden tegelijkertijd met de Waterwet in werking.

Reageer op dit artikel