nieuws

Kansen voor Nederlandse bedrijven bij aanleg nieuw kanaal langs Eems

bouwbreed

De districten Leer en Emsland en Niedersachsen stellen een haalbaarheidsonderzoek in naar de aanleg van een circa 30 kilometer lang kanaal tussen Leer en Dörpen om de Eems te ontlasten. Als de aanleg doorgaat, schat een woordvoerder van het district Leer de investering op 1 miljard euro. Een dergelijk werk biedt kansen voor Nederlandse grondverzet- en baggerbedrijven.

Als de aanlegvan het kanaal doorgaat wordt het project Europees aanbesteed. Maar eerst is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Het onderzoek komt er, omdat de natuurwaarden van de Eems, de slikken en oeverbegroeiing, ernstig aangetast worden door het voortdurend baggeren om de watergang diep genoeg te houden voor de grote industriële zeeschepen. De stuw het Emssperwerk houdt het water- en stroompeil kunstmatig hoog om de 40 meter brede schepen doorgang te verschaffen naar scheepswerf Meyer. Die factoren zorgen ook voor een verslechtering van het milieu in de Eems. Backer ontkent dat de aanleg van het Emssperwerk een overbodige investering was als er een nieuw kanaal wordt aangelegd. “De stuw heeft er niet alleen voor gezorgd dat de werf van Meyer, waar vijfduizend mensen werken, bereikbaar bleef voor schepen. Het kunstwerk dient tevens als stormvloedkering voor de zee.”

Noodzakelijk

De districtsbesturen van Leer en Emsland zien in dat een parallel kanaal langs de Eems, bedoeld voor de industriële scheepvaart, noodzakelijk is. Een dergelijke ingreep heeft grote gevolgen voor de landerijen van boeren rondom de Eems. De overheden moeten een groot aantal gronden opkopen; een monsteroperatie volgens Backer. Hij schat in dat, als er groen licht komt, de planvoorbereiding vijf jaar gaat duren en de uitvoering ook nog eens vijf jaar.
De Nederlandse Waddenvereniging ijvert al jaren voor het graven van een parallelkanaal langs de Eems. Volgens een woordvoerder is de huidige Eems delen van het jaar “biologisch dood”. De rivier heeft een bijzondere functie, namelijk de vermenging van zoet en zout water waardoor slikken ontstaan, een biotoop voor flora en fauna. Naast aantasting van de natuur door het uitbaggeren van de Eems is er ook nauwelijks waterberging mogelijk doordat de rivier in Duitsland grotendeels is rechtgetrokken. “De rivier moet weer meer meanderen; dan krijg je hogere natuurwaardes”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel