nieuws

Uitzondering op plicht toetsing luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

Op 26 november 2008 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak over luchtkwaliteit. De uitspraak is vooral van belang omdat zij een uitzondering geeft op de verplichting tot luchtkwaliteitsonderzoek.

De uitspraak betreft het Amsterdamse bestemmingsplan ‘Borneo, Sporenburg en Rietlanden’, waarin de woontoren Fountainhead is voorzien. Die toren was (in iets andere vorm) al opgenomen in het bijna tien jaar oude vorige bestemmingsplan ‘Borneo-Sporenburg’, maar kwam onder dat plan niet in ontwikkeling.
In de procedure over het nieuwe bestemmingsplan moest de Raad van State een oordeel geven over de door omwonenden opgeworpen vraag of werd voldaan aan luchtkwaliteitsnormen. Op grond van overgangsrecht kon die vraag niet worden beantwoord aan de hand van het soepelere systeem van titel 5.2 van de Wet milieubeheer, maar moest worden getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. De eisen uit dat Besluit hebben als bekend geleid tot aanzienlijke vertragingen van ruimtelijke ontwikkelingen.
De Afdeling honoreert het betoog van de ontwikkelaar van Fountainhead dat luchtkwaliteit niet behoefde te worden onderzocht, omdat een nagenoeg identieke ontwikkeling mogelijk was op grond van het vorige bestemmingsplan. Volgens de Raad van State wijkt de woontoren in het nieuwe plan “niet in betekende mate” af van de in het vorige plan opgenomen woontoren. De Raad acht het daarom “redelijkerwijs uitgesloten” dat het bestemmingsplan een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg kan hebben. De uitspraak brengt een belangrijke versoepeling mee voor de bouwpraktijk. Het feit dat de woontoren niet onder het oude plan was gebouwd, heeft de Raad van State niet van belang geacht. Hetzelfde geldt voor het feit dat luchtkwaliteit niet eerder – bij de totstandkoming van het vorige bestemmingsplan – was onderzocht.
Wij verwachten dat met een beroep op deze jurisprudentie meer ontwikkelingen die onder het oude (striktere) luchtkwaliteitsregime in procedure zijn gebracht, kunnen worden ‘vlotgetrokken’.
De uitspraak is te vinden op www.raadvanstate.nl (zaaknummer 200706908/1).

Reageer op dit artikel