nieuws

Kat uit de boom kijken mag niet!

bouwbreed

Als een inschrijver de kat uit de boom kijkt, is het mogelijk dat hij later als hij zijn eigen vorderingen tegen de aanbestedende dienst instelt, niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens misbruik van recht, zoals bleek uit een rechtzaak in Arnhem* waar Cobouw al eerder over schreef. Nog even kort de casus: In de aanbesteding ontvangt Dura Vermeer van de gemeente Nijmegen een voornemen tot gunning en de inschrijving van BAM Wegen BV (hierna: BAM) wordt ongeldig verklaard. BAM start een kort geding tegen deze beslissing. De gemeente vraagt Dura Vermeer zich in de door BAM aangespannen procedure te voegen of tussen te komen. Tevergeefs: Dura Vermeer besluit de uitspraak af te wachten. De gemeente verliest de procedure en herziet als gevolg van dat vonnis de voorlopige gunningbeslissing ten gunste van BAM. Dura Vermeer komt daartegen op zijn beurt tegen op in een tweede kort geding.

Als een inschrijver de kat uit de boom kijkt, is het mogelijk dat hij later als hij zijn eigen vorderingen tegen de aanbestedende dienst instelt, niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens misbruik van recht, zoals bleek uit een rechtzaak in Arnhem* waar Cobouw al eerder over schreef. Nog even kort de casus: In de aanbesteding ontvangt Dura Vermeer van de gemeente Nijmegen een voornemen tot gunning en de inschrijving van BAM Wegen BV (hierna: BAM) wordt ongeldig verklaard. BAM start een kort geding tegen deze beslissing. De gemeente vraagt Dura Vermeer zich in de door BAM aangespannen procedure te voegen of tussen te komen. Tevergeefs: Dura Vermeer besluit de uitspraak af te wachten. De gemeente verliest de procedure en herziet als gevolg van dat vonnis de voorlopige gunningbeslissing ten gunste van BAM. Dura Vermeer komt daartegen op zijn beurt tegen op in een tweede kort geding.
De rechter was de mening toegedaan dat Dura Vermeer geen goede reden had om niet al de ‘eerste ronde’ zijn standpunten kenbaar te maken. Het bedrijf was op de hoogte van de procedure, en heeft in het tweede kort geding geen andere punten aangevoerd dan al in het eerste kort geding aan de orde waren geweest. De aanbesteder loopt onnodige vertraging op zou thans opnieuw zijn standpunten in een procedure hebben moeten verwoorden. Het belang van Dura Vermeer zijnde zich de kosten en moeite van voeging of tussenkomst in het eerste kort geding te besparen wordt te licht bevonden gevonden, hetgeen ertoe leidt dat het bedrijf zich schuldig maakt aan misbruik van procesrecht. Daarbij zal een rol gespeeld hebben dat Dura gemeld was dat er een procedure was gestart en uitdrukkelijk gevraagd zich te voegen of tussen te komen.
Het is maar de vraag of de rechter in het geval dat inschrijver Dura Vermeer niet zou hebben geweten dat er een kort geding aanhangig was gemaakt, het bedrijf wel ontvankelijk zou hebben verklaard. Ik heb daar mijn twijfels over. In zo’n soort geval heeft namelijk de rechtbank Utrecht in 2007 een uitspraak gedaan inzake het Elektronisch Kind Dossier (EKD).
Hier was voorlopig gegund aan Getronics. De andere inschrijvers, onder andere Ness en Ordina krijgen hiervan bericht. Ordina krijgt bovendien te horen dat zijn bieding ongeldig is. Naar aanleiding van de gunning hebben twee overlegrondes plaatsgevonden, tussen in ieder geval Ordina en Stichting EKD. In een procedure aangespannen door Ordina wordt Ordina’s inschrijving alsnog geldig verklaard. De rechtbank vindt de bieding van Getronics ongeldig en verbiedt gunning aan een ander dan Ordina. Ness, die geen procespartij was dat geding, noch daartoe was uitgenodigd, besluit naar aanleiding van de uitslag van het kort geding ook zelf een nog een kort geding aan te spannen**. Ness wordt niet-ontvankelijk verklaard aangezien: “Op Ness (…) de plicht( rustte) om rekening te houden met het gerechtvaardigde belang van Stichting EKD als aanbestedende dienst om in één procedure de gerezen bezwaren tegen haar gunningbeslissing tezamen en in onderlinge samenhang beoordeeld te krijgen.”
Indien een partij geen gebruik maakt van de mogelijkheid zich te voegen of tussen te komen, is het goed mogelijk dat de rechter de partij niet-ontvankelijk verklaart. Een inschrijver, die niet uitsluit in bepaalde omstandigheden een kort geding aanhangig te maken, moet dat zekerheidshalve actief communiceren aan de aanbestedende dienst en in voorkomend geval deelnemen aan de procedure, ten einde zijn rechten zeker te stellen.

Reageer op dit artikel