nieuws

Omgevingsrecht vergt kwaliteit

bouwbreed Premium

Op 28 oktober vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De verwachting is, dat de Kamer dit wetsontwerp met ruime meerderheid zal goedkeuren.

Daarnaast zal de Kamer waarschijnlijk ook een motie aanvaarden, die is ingediend door de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, GroenLinks en de Christen-Unie. Het CDA heeft enige bedenktijd gevraagd en mede daarom is de stemming aangehouden tot vandaag.
Aan te nemen valt dat zowel de Wabo als de motie op een meerderheid kunnen rekenen. Met dat laatste haalt de Kamer bij voorbaat een streep door het plan van de minister om via de nog in te dienen Invoeringswet Wabo de vorming van 25 regionale omgevingsdiensten verplicht op te leggen.

Eenduidig

Daarmee zit de Eerste Kamer exact op dezelfde koers als die de Vereniging BWT Nederland voorstaat. Het is de hoogste tijd om kwaliteit min of meer eenduidig te regelen en te borgen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht, maar dat moet niet van bovenaf, maar van onderop zijn. Gemeenten moeten zelf hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen, op eigen benen of met buurgemeenten, via uitbesteding of inhuur. Het tijdpad om dit voor elkaar te krijgen moet niet vrijblijvend zijn en kwaliteitsborging vergt in- en externe auditing. Er is dus volop werk aan de winkel. Veel gemeenten zijn daarmee al geruime tijd bezig, andere willen of kunnen het blijkbaar niet. De VBWTN zegt: Dwing gemeenten hierin keuzes te maken, maar leg Nederland niet verplicht een onofficiële extra bestuurslaag op.
In een bijlage bij de brief legt de Vereniging BWT Nederland uit wat de goede en slechte kanten zijn van het advies van de Commissie Mans, waarop het kabinet zich voornamelijk baseert in het pleidooi voor de regionale diensten. In een paar woorden samengevat ziet de VBWTN wel goede elementen in dit advies en de manier waarop het kabinet ermee aan de slag wil, maar verergert het kabinet de haast van de Commissie Mans, die wel erg eenzijdig te werk is gegaan en naar een aantal aspecten niet of nauwelijks heft gekeken. Het kabinet heeft formeel nog geen standpunt hierover bepaald, maar al wel veel voornemens naar buiten gebracht via de ministers Cramer en Hirsch Ballin. De hele bejegening van het onderwerp gaat voorbij aan allerlei staatrechtelijke knelpunten en de praktijk van het vak. Daardoor wekt het kabinet de indruk vooral te denken in termen van grote stappen, gauw thuis.

Stroperig

De VBWTN begrijpt heel goed dat de ministers bang zijn, dat de noodzakelijke kwaliteitsverbetering niet of onvoldoende gerealiseerd zal worden als het proces van onderop gestalte moet krijgen.
Dergelijke stroperigheid kan voorkomen worden door de kwaliteitscriteria heel concreet verplicht vast te leggen, evenals de termijnen waarin gemeenten hieraan aantoonbaar moeten voldoen, alleen of in samenwerkingsverband. Daarover willen we graag meedenken en -praten met de minister en andere betrokkenen. Er hoeft geen tijd verloren te gaan, integendeel: negatieve energie kan worden voorkomen!

Reageer op dit artikel