nieuws

Eerste Kamer trapt op rem nieuwe bestuurslaag

bouwbreed Premium

De Senaat neemt vandaag naar alle waarschijnlijkheid een motie aan die de instelling van 25 regionale omgevingsdiensten een halt toeroept. Een gevoelige nederlaag voor Minister Cramer (ruimte).

Want Cramer liep eind september al vooruit op een nog te nemen kabinetstandpunt over het advies van de commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving onder voorzitterschap van Jan Mans. Cramer liet zich toen, ten overstaan van een zaal met 500 provincie- en gemeenteambtenaren ontvallen veel te zien in de conclusie van Mans dat gemeenten slecht in staat zijn de steeds ingewikkelder wordende vergunningen af te geven. Ze pleitte daarom voor de instelling van 25 regionale omgevingsdiensten die het verlenen van vergunningen in het land op zich moeten nemen.

Onwaarschijnlijk

Die diensten zouden volgens Cramer tegelijk met de invoering van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), namelijk op 1 januari 2010, moeten worden ingesteld. Maar dat is hoogst onwaarschijnlijk nu de Eerste Kamer vandaag een motie aanneemt die de invoering van de omgevingsdiensten op zijn minst vertraagd en hoogstwaarschijnlijk helemaal van tafel veegt. Wat het zint de Senaat niets dat Cramer in haar eentje besluit tot invoering van een nieuwe bestuurslaag zonder dat er een kabinetstandpunt aan ten grondslag ligt. Daarbij vinden de meeste senatoren dat de gemeenten en provincies best zelf voor professionalisering van hun ambtenarenapparaat kunnen zorgen. Dat hoeft Cramer ze niet van bovenaf op te leggen.

Moeite

De minister had vorige week grote moeite om de Eerste Kamer te overtuigen van snelle instelling van omgevingsdiensten. Het resulteerde uiteindelijk in een door de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, Groen Links en de ChristenUnie ingediende motie. Het CDA vroeg om enige bedenktijd daarom werd de stemming over de motie aangehouden tot vandaag.
De kritiek van de Eerste Kamer kan rekenen op steun van veel gemeenten en provincies, alsmede van bijvoorbeeld de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.
Die laat bij monde van directeur Gert-Jan van Leeuwen weten dat omgevingsdiensten “niet van bovenaf, maar van onderop moeten ontstaan. Gemeenten moeten zelf hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen, op eigen benen of met buurgemeenten, via uitbesteding of inhuur. En dat kost meer tijd.”
> opinie 9

Reageer op dit artikel