nieuws

Europese obligaties voor infrastructuur

bouwbreed Premium

Om de economische groei op lange termijn veilig te stellen, moet er nu worden geïnvesteerd in de Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T’s). De financiering ervan kan mede met behulp van de uitgifte van Europese obligaties, Eurobonds.

“Het Europese infrastructuurnetwerk is een van de sleutelvoorwaarden voor langetermijngroei en creatie van banen zoals de Lissabon-strategie aangeeft. Daarom moet de huidige kredietcrisis niet worden gezien als een bedreiging voor de bouw, maar meer als een kans om opnieuw investeringsinitiatieven in infrastructuur te beginnen”, zegt de vice-voorzitter van de Europese bouwfederatie FIEC, Elco Brinkman.
Niet alleen moet dat de langetermijngroei veilig stellen, maar ook op korte termijn kunnen de investeringen een belangrijke rol spelen de huidige economische situatie te verlichten. Aan die gedachte geven volgens Brinkman een groeiend aantal economen hun steun.

Financiering

Een probleem is de financiering van de projecten. Van de bestaande dertig prioritaire TEN-projecten is slechts 61 procent van het benodigde budget beschikbaar gesteld door nationale autoriteiten. Nog erger is dat in 2006 even meer dan 22 miljard euro beschikbaar was voor de periode 2007-2013. Waar in de huidige kredietcrisis budgetten met 10 tot 20 procent worden teruggeschroefd, is het TEN-budget met ruwweg 70 procent verlaagd naar 8 miljard waarvan al driekwart is toegewezen aan de prioritaire projecten.
“Dat is de reden dat de FIEC oproept het TEN-budget voor de periode 2014 -2020 drastisch te verhogen”, wil Brinkman de lange termijn veilig stellen. Op korte termijn zal er echter ook het nodige moeten gebeuren.
“Wij dringen er bij de Europese Commissie op aan de mogelijkheden te bekijken van de uitgifte van Eurobonds specifiek voor de financiering van de TEN-projecten. Dit idee is niet nieuw, maar ik denk dat de tijd rijp is deze optie opnieuw te bezien”, vindt Brinkman.

Samenwerken

Hij verwijst daarbij naar het initiatief van de Europarlementariërs Mauro en Pitella die ook pleiten voor Eurobonds voor de financiering van Europese sleutelprojecten waaronder de transportnetwerken. “In lijn met dit initiatief dringt FIEC er bij de commissie en de Europese Investeringsbank op aan samen te werken aan dit idee. Wat dit betreft juichen wij het besluit toe een informele werkgroep van EIB en het directoraat-generaal Transport op te richten die nieuwe financiële instrumenten gaat onderzoeken”, zegt Brinkman.
Daarbij breekt hij ook weer een lans voor publiek-private samenwerking inclusief concessies op dit gebied. “Pps’en zorgen ervoor dat de private sector al in een vroeg stadium betrokken zijn bij een project hetgeen overduidelijke voordelen heeft.”

Reageer op dit artikel