nieuws

Tracé Rijn-Gouwelijn Oost; wijziging mogelijk?

bouwbreed Premium

De RGL is een project van de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerlijn met lightrailvoertuigen tussen Gouda, via Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. In een bestuursovereenkomst spreken gemeenten in de regio Gouda-Leiden zich in 2005 positief uit over de komst van de RGL.

De RGL is een project van de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerlijn met lightrailvoertuigen tussen Gouda, via Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. In een bestuursovereenkomst spreken gemeenten in de regio Gouda-Leiden zich in 2005 positief uit over de komst van de RGL.
De plannen maken in Leiden nogal wat los. Maart 2007 vindt een referendum plaats over de tracékeuze: 69 procent van de ruim 50 procent Leidenaren die stemmen, vinden dat de gemeente niet moet meewerken aan de RGL door centrum Leiden. Naar aanleiding daarvan volgt overleg over een alternatieve route.
De provincie heeft goedkeuring onthouden aan art. 30 lid 7 planvoorschriften waarin is bepaald dat de raad bevoegd is de plankaart en de voorschriften te wijzigen als vaststaat dat de uitvoering van RGL conform het bestemmingsplan géén doorgang zal vinden.
Volgens Leiden is deze wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen, omdat komst en route van de RGL nog niet vaststaan. Op bestuurlijk niveau moet daarover nog volledige overeenstemming worden bereikt.
Volgens de provincie is dit echter in strijd met het provinciale planologische beleid en de afspraken van de bestuursovereenkomst die zij in 2005 met Leiden sloot. Met een eventuele goedkeuring van de wijzigingsbevoegdheid zou de provincie, in strijd met haar eigen beleid, hebben ingestemd met het schrappen van de RGL door centrum Leiden. De provincie zegt wel in te zien dat de Leidenaren zich in een referendum hebben uitgesproken tegen de aanleg van de RGL en dat het gemeentebestuur zich beraadt over eventuele vervolgstappen. Maar nu is het nog niet zeker dat die vervolgstappen leiden tot een wijziging van de bestuursovereenkomst. Daarom moet worden vastgehouden aan de afspraken over de aanleg van de RGL-Oost, stelt de provincie.
Volgens de Afdeling is de wijzigingsbevoegdheid niet in strijd met de bestuursovereenkomst of met het provinciaal planologisch beleid. Met deze bevoegdheid is volgens de Afdeling beoogd flexibiliteit mogelijk te maken, zodat het plan niet in zijn geheel moet worden herzien als de RGL niet zou doorgaan op de wijze zoals voorzien in het plan. De wijzigingsbevoegdheid is niet opgenomen om de komst van de RGL te frustreren, er kan immers alleen gebruik van worden gemaakt als vaststaat dat de uitvoering van RGL conform het bestemmingsplan geen doorgang zal vinden, stelt de Afdeling.
Zij verleent alsnog goedkeuring aan het plandeel, zodat het bestemmingsplan op dit punt definitief is. Omdat de provincie en Leiden al langere tijd spreken over een alternatief tracé voor de RGL, heeft deze uitspraak waarschijnlijk geen gevolgen voor de komst van de RGL.

jurisprudentie

De provincie Zuid-Holland ondervindt bij de ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn (RGL) veel hindernissen. Onlangs kwam het bestemmingsplan ‘Binnenstad II’ van de gemeente Leiden aan de orde bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (de Afdeling). Dit plan maakt onder andere de aanleg van het tracé van de RGL-Oost mogelijk (ABRvS 13 augustus 2008, LJN BD9988).

Reageer op dit artikel