nieuws

Sanering vervuilde grond loopt achter

bouwbreed Premium

De sanering van vervuilde locaties in Nederland loopt achter op schema. Dat is op te maken uit een brief die minister Cramer (milieu) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Cramers voorganger De Boer heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw beloofd dat alle ernstig vervuilde locaties in Nederland, inclusief oude stortplaatsten, worden gesaneerd. SP-Kamerlid Remi Poppe wilde in januari van dit jaar weten hoe het met die toezegging stond.
Uit de inventarisatie die Cramer nu aan de Kamer stuurt, blijkt dat de planning die De Boer destijds voor ogen had in elk geval niet wordt gehaald. In plaats van 2023 is nu 2030 het streefjaar waarin alle verontreinigde locaties gesaneerd moeten zijn. Cramer acht dat nog steeds haalbaar.
Voor de zogenoemde ‘spoedlocaties’ – locaties die zodanig vervuild zijn dat ze mogelijk gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren en dus snel moeten worden schoongemaakt – wil de bewindsvrouw echter dat er voortvarender wordt opgetreden. In de brief aan de Kamer schrijft ze dat “de aanpak van spoedlocaties achterblijft bij het gewenste tempo”. Als oorzaak noemt Cramer het feit dat spoedlocaties “vaak moeilijker in de maatschappelijke dynamiek zijn in te brengen en daarmee moeilijker te financieren”.
Met lokale overheden heeft Cramer nu afgesproken dat de spoedlocaties in 2010 allemaal in kaart gebracht moeten zijn zodat ze in 2015 gesaneerd kunnen zijn. In de jaren na 2015 moet het overal standaardbeleid zijn dat saneringsoperaties onderdeel zijn van een te ontwikkelen gebied. Of dat nu stadsontwikkeling of beleid voor landelijk gebied is.

Convenant

In december zit Cramer weer met gemeenten, provincies en waterschappen om de tafel en dan wil ze de ingeslagen weg vervatten in een convenant waarin duidelijke deadlines zijn afgesproken. De minister wil bovendien “inzetten op het uitbreiden van het instrumentarium, zodat ook juist de samenhang met ander beleid, zoals waterkwaliteitsbeleid kan worden vergroot, waardoor het bevoegd gezag de samenloop met ander beleid volledig kan benutten voor bodemsanering”, zo laat ze aan de Tweede Kamer weten.
Over de sanering van de vierduizend voormalige vuilstortplaatsen schrijft Cramer dat die gestaag vordert. In 6 procent van de gevallen blijken de stortplaatsen als spoedlocatie te kunnen worden aangemerkt. “Slechts een klein deel hiervan lekt ook daadwerkelijk.”

Reageer op dit artikel