nieuws

Projectevaluaties bron van kennis

bouwbreed

De bouwsector wordt nog steeds gekenmerkt door projecten die bij de finish de nodige hoofdbrekens kosten. Het resultaat hiervan is extra inspanning om het project naar tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden. Het overdoen van leercurves is voor het topmanagement een veel voorkomende ergernis. Een helikopterview laat zien dat de bouw achterblijft bij andere sectoren als het gaat om projectmanagement.

Effectief projectmanagement dient een aantal doeleinden. Ten eerste helpt het bij het monitoren van de dagelijkse activiteiten en het waarschuwen voor serieuze problemen. Ten tweede biedt het hulp bij de coördinatie van activiteiten door het beheren van verschillende functies en deelgebieden. Ten derde verbreedt het de horizon door het geven van informatie over de businessscope. En tenslotte worden de resultaten gekoppeld aan de targets die zijn afgesproken. Kennis en ervaring worden daarmee geborgd.
Bouwspecifieke projecten vragen om een helder inzicht in de materie en de kunst om van generale informatie toegesneden informatie te maken. De factor enthousiasme voor projectmanagement vraagt om een bepaald gedrag van betrokkenen in de gehele keten. Individuele projectbetrokkenen vragen om directe communicatie over hun project en antwoorden op hun meest kritieke vragen. Het zal duidelijk zijn dat gebruikersvriendelijkheid een must is. Via een eenvoudige internetverbinding veilig communiceren met de productendata­base(s) en projectadministratie(s) is naar de mening van Stabu een andere minimale voorwaarde waar aan voldaan dient te worden.

Informatiesysteem

Projecten zijn altijd specifiek. De complexiteit van hedendaagse projecten vraagt om een toegesneden aanpak. Het gevaar van te veel informatie maakt dat de toch al druk bezette professional onwennig staat tegenover de strategische inzet van deze hulpmiddelen. In de bouw is het zaak om met eenvoudig toegankelijke informatie op basis van bouwspecifieke functionaliteit projectbeslissingen te nemen die hout snijden. Stichting Stabu maakt zich al meer dan vijf en twintig jaar sterk voor een bouwbreed informatiesysteem. Het blijkt dat in de dagelijkse bouwpraktijk informatie nog beter gedeeld kan worden. Door handig gebruik te maken van al bestaande gegevensstromen worden bouwobjecten gekoppeld aan projectinformatie. Beveiligd internet biedt nu de mogelijkheid om informatie uit bestekken, tekeningen en correspondentie voor alle betrokkenen te ontsluiten en te delen. Het herkennen van kritieke succesfactoren biedt ruime kansen voor innovatieve ideeën en probleemoplossend handelen.
Stabu biedt met de jarenlange ervaring in de processen rond bouwmanagement een prima platform om door middel van groepsdiscussies de juiste accenten te benadrukken. Zij zijn als geen ander gepositioneerd om bestendige waardecreatie door innovatief projectmanagement vaste vormen te geven, zowel in specifieke organisaties als in de gehele bouwketen.
De grote koepelorganisaties van de Nederlandse Bouwnijverheid hebben een convenant met de Regieraad Bouw afgesloten om het ‘Vernieuwingsoffensief Bouw’ uit te voeren. Deze organisaties zijn ook vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van Stabu, zoals BNA, ONRI, ministerie van Defensie, ministerie VROM, Aedes, VNG, Bouwend Nederland, UNETO-VNI en NVTB. Een zeer belangrijk instrument voor dit offensief is de verbetering in de communicatie. Daartoe heeft Stabu ‘PIM’ ontwikkeld als belangrijkste wegvoorbereider van het uiteindelijk beoogde Bouw Informatie Model (BIM). PIM is naar het oordeel van deskundigen in de bouw een onmisbaar instrument voor het beheren van alle informatie die bij bouwprojecten hoort. Tevens is PIM belangrijk voor het uitvoeren van het ‘Vernieuwingsoffensief Bouw’ ter verbetering van (project)com­mu­ni­catie. PIM is een professioneel projectmanagementsysteem via Internet, dat elk jaar onbeperkt ingezet kan worden voor een vaste prijs. PIM kan als krachtig en eenduidig platform worden gebruikt, zowel binnen de organisatie als extern, voor alle projecten.

Training

De leer- en groeiaanpak van Stabu door middel van praktijkgerichte training werkt aan voortdurende competentieontwikkeling. Met als gevolg dat interne processen, die uiteraard opgemerkt worden door kritische opdrachtgevers, beter verlopen. Door dit besef bij de opdrachtgevers zal de waardering voor de geleverde prestaties toenemen en de marge op de activiteiten vergroten. Stichting Stabu fungeert al jaren als scharnierpunt tussen de verschillende betrokkenen in de bouwketen. Het verhogen van de effectiviteit van gekoppelde activiteiten door middel van een goede communicatie met inzet van moderne hulpmiddelen brengt concurrerend voordeel.
Projectmatig communiceren en goede projectevaluaties zijn een bron van kennis en ervaring. Stabu ziet belangrijke verbeteringsmogelijkheden op dit vlak. Met name eenmalige gegevensinvoer en meervoudig gebruik in de trajecten van ontwerp, bouw en exploitatie biedt kansen voor verbeterde efficiency in de gehele bouwketen.

Stellingen uit de literatuur

l Kennismanagement is een hype als er geen menselijke betrokkenheid is
l Bij goede projecten gaat nog van alles mis
l Informatie is vaak niet op de goede plaats en tijd beschikbaar
l Er is te weinig kennis van beschikbare informatie in de organisatie
l In de bouwsector neemt kennisintensiteit in snel tempo toe
l De bouw blijft in projectmanagement achter bij andere sectoren
l Directiebetrokkenheid noodzakelijk als het gaat om projectregie
l Projectevaluaties dienen als bron van kennis en ervaring
l Complexiteit van bouwprojecten neemt toe
l Er is een grote strategische impact als het gaat om zaken als “just in time” bouwen, innovatie, tijd- en ruimtebeslag op de bouwplaats
l Door een goede projectbeheersing worden doorlooptijd en vermogensbeslag geminimaliseerd
l Bestendige waardecreatie veronderstelt het vastleggen van kennis en ervaring die bij ieder project zijn opgedaan

Reageer op dit artikel