nieuws

Lokale politiek remt bo uw windparken

bouwbreed

Lokale overheden vertragen en frustreren de ambities van het Rijk met betrekking tot windenergie. Zonder aanpassing van het beleid worden de doelstellingen van het kabinet niet gehaald.

Dat concludeert de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) uit eigen onderzoek in opdracht van de ministeries van EZ, VROM en LNV.
Volgens de NWEA haalt twee derde van de lopende windenergieprojecten bij ongewijzigd beleid mogelijk de eindstreep niet of slechts met forse vertraging. De belangrijkste oorzaken zijn gemeenteraden die
tegenstemmen, wethouders en ambtenaren die zich er niet hard voor willen maken en een aantal concrete knelpunten, zoals radar en geluidswetgeving.

Draagvlak

De NWEA constateert dat hun onderzoek aantoont dat aanpassing van het beleid en vergroting van het draagvlak voor windenergie noodzakelijk zijn. Volgens de club moet de rijksoverheid meer draagvlak voor de schone energievorm creëren.
Een van de ambities van het kabinet is dat er in 2012 4000 megawatt aan windenergie opgewekt moet worden, nu is dat nog 2000 megawatt.
NWEA onderschrijft de constatering van de onderzoekers dat veel projecten in moeilijkheden komen of vertraagd raken doordat het draagvlak lokaal ontbreekt. Bijvoorbeeld doordat gemeenteraden, wethouders en ambtenaren vrezen voor (politieke) problemen omdat zij tegenstand ervaren of verwachten in de gemeente,

Landelijk

Een aantal meent dat de landelijke regelgeving belemmerend werkt of ervaart het landelijke beleid als niet eenduidig. De aarzeling ontstaat ook omdat er onvoldoende kennis of ervaring aanwezig is en het dus veel tijd kost.
Een woordvoerder van het ministerie van VROM stelt dat de resultaten van het onderzoek nog niet allemaal bekend zijn, maar dat op basis van de huidige gegevens wel duidelijk is dat het ministerie met gemeenten en provincies om tafel gaat om de knelpunten aan te pakken. Zo moet er betere uitleg komen over de noodzaak van duurzame energie om er meer maatschappelijk draagvlak voor te krijgen.
Misschien moet het Rijk volgens de woordvoerder ook hardere doelstellingen gaan stellen over waar en hoeveel windmolens er gebouwd moeten worden. Op die manier worden gemeenten meer gedwongen mee te werken bij het zoeken van een plek waar de minste problemen en weerstand verwacht wordt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels