nieuws

V0x26G-plan is al soort Arbocatalogus

bouwbreed

In 2010 vervallen de Ar-bobeleidsregels. Afspraken tussen werkgevers en werknemers, vastgelegd in Arbocatalogi, moeten deze gaan vervangen. Ge-streefd wordt zelfs naar één Arbocatalogus die geldt voor alle aanwezigen op een bouwplaats. Cor van den Berg vraagt zich af of de bouw deze al niet heeft in de vorm van het V0x26G-plan.

Nog maar 18 maanden te gaan en dan is het 2010. In Arboland een belangrijk jaar: Aboma+Keboma gaat Abraham zien (of zal het Sara zijn) en de Arbobeleidsregels zul-len worden ingetrokken. Laten we vooral niet de fout maken ze meteen weg te gooien. Voorlopig eerst nog maar een plaatsje geven naast de in 1997 vervallen P-bladen. Je weet immers maar nooit.
Het besluit om de Arbobeleidsregels in te trekken komt niet uit de lucht vallen, maar werd al in 2005 genomen. Net als heer Olivier Bommel in moeilijke situaties graag een beroep doet op zijn altijd hulpvaardige, maar vooral slimme, helper Tom Poes (“Tom Poes, verzin een list”), deed het kabinet een beroep op de SER. En die kwam met de oplossing: laat werkgevers en werknemers samen afspraken maken over de manieren waarop zij binnen hun branche of onderneming invulling geven aan de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden. Deze afspraken zouden dan de Arbobeleidsregels kunnen vervangen. “Ter bevordering van de overzichtelijkheid en kenbaarheid is het gewenst dat deze manieren worden vastgelegd; de Arbocatalogus acht de raad daarvoor een goed instrument” (SER, publicatienummer 9, 2005).

Toetsing

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten werd dit voornemen nader toegelicht. Met de komst van de Arbocatalogus moest het voor zowel branche als individueel bedrijf mogelijk zijn tussen werkgevers en werknemers afspraken te maken. Na een marginale toetsing door de Arbeidsinspectie, zouden deze catalogi het referentiekader gaan vormen voor de handhavende werkzaamheden van deze dienst. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd: arbocatalogi van één enkel bedrijf komen niet meer in aanmerking voor toetsing door de Arbeidsinspectie. Alleen sector- of branchedocumenten zullen door de Arbeidsinspectie worden getoetst. Volgens mij een gemiste kans. Leidt een sectorale aanpak niet automatisch tot uitonderhandelen en het sluiten van compromissen? En dat alles over de hoofden van betrokkenen? En is het creëren van goede arbeidsomstandigheden nou niet juist het leveren van maatwerk? De angst dat “bepaalde bedrijven met een aparte catalogus in negatieve zin kunnen concurreren op arbeidsomstandigheden” (ArboPlus, 19 juni 2008) deel ik niet. Wellicht een angst die ten tijde van de industriële revolutie gegrond was, maar die anno 2008 toch niet meer op gaat? Zorg voor goede arbeidsomstandigheden ontbreekt inmiddels toch bij geen enkel bedrijf meer in het rijtje van ‘policy statements’? Inmiddels wordt er ook nog steeds gewerkt aan een Arbocatalogus voor de bouwplaats. “Eén die uitstijgt boven alle afzonderlijke. Eén Arbocatalogus die geldt voor alle aanwezigen op de bouwplaats”, aldus Cees van Vliet, directeur Arbouw (Cobouw, 16 januari 2008). Hoe lovenswaardig dit streven in mijn ogen ook is, ik ben bang dat dit onderwerp in de praktijk zal leiden tot een sisyfusarbeid zonder weerga. De hedendaagse bouwplaats kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van werknemers, zzp’ers en werkgevers. Werkgevers die op hun beurt al dan niet aangesloten zijn bij verschillende brancheorganisaties. Moet de Minister om zo’n catalogus voor alle aanwezigen op de bouwplaats van toepassing te laten zijn, deze dan eerst algemeen verbindend verklaren?

Bronaanpak

In de bouwnijverheid hebben we het Arbobesluit Bouwproces met het bijhorende V0x26G-plan. Het leveren van projectspecifiek maatwerk is hier het voornaamste doel. Maatwerk dat moet leiden tot goede arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering van het bouwwerk. Met bronaanpak als credo. Onze bedrijfstak is uniek met deze regelgeving. Hebben we met het V0x26G-plan dan al niet een perfecte Arbocatalogus voor de bouwplaats te pakken? Een Arbocatalogus die geldt voor alle aanwezigen op een bouwplaats en waar we als bedrijfstak trots op kunnen zijn?

Reageer op dit artikel