nieuws

Arcadis dicht laatstegaten kustverdediging

bouwbreed

Arcadis gaat plannen maken om drie zwakke delen van de Hollandse kust te versterken. De opdrachten komen van de hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier.

“We gaan aan de slag met de resterende drie nog toe te wijzen zwakke kustschakels”, zegt Harm Albert Zanting, directeur Delta en Rivieren bij Arcadis. “In 2003 kwamen uit onderzoek tien zwakke schakels naar voren. De eerste versterking bij Noordwijk is net gereed.”
De opdrachten van de waterschappen betreffen Katwijk, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de duinen in de Kop van Noord-Holland. De plannenmakerij levert Arcadis een omzet van 1,7 miljoen euro op.
De spannendste keuzes vallen te maken in Katwijk. “Een bijzondere plaats, een familiebadplaats. In nauw overleg met de gebruikers zullen we tot een oplossing komen. Je kunt heel simpel een dijk met daarop een boulevard aanleggen. Denk aan Scheveningen. Momenteel ligt de primaire waterkering in de bebouwde kom. We zullen in ieder geval proberen – en dat is dan wel wat duurder – tot een extra kwaliteitsimpuls te komen.” Voor het hoogheemraadschap Rijnland maakt Arcadis zowel een startnotitie als een milieu-effectrapportage.
Ter hoogte van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn over een lengte van 6 kilometer verbeteringswerken noodzakelijk. De huidige kustverdediging wordt omringd door beschermde natuurgebieden. Drie varianten liggen op tafel om ten eerste de veiligheid te waarborgen, maar ook de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.
Accenten liggen op natuur en landschap, cultuurhistorie en bereikbaarheid. Aan het ingenieursbureau de taak om het dijkversterkingsplan op te stellen en de milieueffectrapportage te maken.

Kansen

Voor de smalle duinenrij tussen Petten en Huisduinen krijgt de ruimtelijke kwaliteit nieuwe kansen, al wordt de veiligheid niet vergeten. Een voorkeursalternatief wordt uitgewerkt dat een forse verbreding van de zeereep ten gevolge heeft. Zo ontstaat voor de Kop van Noord-Holland naast een grotere veiligheid meer ruimte, natuur en strand.

Reageer op dit artikel