nieuws

Zuinig ruimtegebruik is het nieuwe devies

bouwbreed Premium

Minister Cramer (ruimte) heeft de realisatieparagraaf van het ruimtelijk beleid door de ministerraad geloodst. Cramer zet in op zuinig ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en op bescherming tegen overstromingen en wateroverlast.

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is onlangs door de Eerste Kamer goedgekeurd en gaat op 1 juli in. De wet verlangt nu van alle overheden dat ze bij ruimtelijke plannen vooraf duidelijk maken wat hun belangen en verantwoordelijkheden zijn. Op basis van de Nota ruimte heeft het Rijk 33 nationale belangen vastgesteld, waarbij de centrale overheid te allen tijde de regie houdt. Per nationaal belang is aangegeven hoe het kabinet het wil realiseren. In een aparte Algemene maatregel van bestuur worden de spelregels opgesteld waaraan lagere overheden zich moeten houden.
Zo zullen gemeenten bij woningbouwplannen duidelijk moeten aangeven waarom de bouw niet binnen bestaand gebouwd gebied kan. Want Cramer wil met de realisatieparagraaf in de hand voorkomen dat gemeenten steeds meer grond gaan bebouwen. Ze wil daarmee de verrommeling van Nederland een halt toeroepen.
In de Amvb Ruimte worden regels genoemd ter bescherming van kwetsbare gebieden, dus voor de nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur en de rijksbufferzones.
Ook staat nu vast welke gebieden worden vrijgesteld van ruimtelijke plannen, omdat ze noodzakelijk zijn voor de bescherming van het land tegen overstromingen.

Reageer op dit artikel