nieuws

Utrecht blijft achter met bouw

bouwbreed

Gemeenten en corporaties moeten meer bouwplannen maken, stelt de Utrechtse gedeputeerde Jan de Wilde.

< Vervolg van pagina 1
Ze moeten zich in zijn ogen beter realiseren dat niet alles lukt. Gemiddeld wordt ongeveer 30 procent van alle geplande productie niet gehaald. ‘Overplannen’ blijkt een probaat middel om de doelstellingen te halen. In Utrecht gebeurt dit nog steeds weinig. “Een paar gemeenten hebben dat wel goed opgepakt, Houten bijvoorbeeld.”
Het bestaande Utrechtse beleid is erop gericht nieuwe bouwlocaties zoveel mogelijk binnenstedelijk te vinden. Om die te kunnen ontwikkelen heeft de provincie een subsidiepotje beschikbaar. “Maar vanwege de hoge kosten zijn daar meestal toch alleen dure woningen haalbaar en de grote vraag zit juist in de segmenten daaronder.”
Gevolg is, weet De Wilde, dat juist het woningtekort in de betaalbare klasse sterk toeneemt. Tegelijk stagneert de bouw van dure woningen, omdat de ontwikkelaars moeite hebben ze af te zetten. Dat is ook schadelijk voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Als de verhuisketen stagneert, komen er aan de onderkant van de markt weinig bestaande woningen vrij.
Door het woningtekort stijgen bovendien alle prijzen tot een voor veel mensen onbetaalbaar niveau en blijft echt ‘betaalbaar’ vooral de sociale huur.

Discussie

Alle maatregelen die mogelijk zijn om het tekort weg te werken zullen echter nog onvoldoende soelaas bieden zolang binnen de grenzen van het streekplan moet worden geopereerd. “De streekplanperiode is niet zo lang meer. Daarom willen we de Staten de vraag voorleggen of ze willen dat het huidige grote tekort wordt weggewerkt. Willen ze dat, dan komen de rode contouren, nieuwe locaties en het ophogen van bestaande plannen zoals de omvang van Rijnenburg ter discussie.”
De bouwlocaties uit het provinciale streekplan 2005-2015 zijn goed voor 73.000 woningen. “Dat aantal kunnen we halen, zo blijkt uit onderzoek, als we stevig doorbouwen. Maar willen we het tekort terugdringen tot de gewenste 3 procent dan moeten er bovenop die 73.000 nog eens 15.000-16.000 huizen bijkomen. Wij denken er daarvan 7000 te kunnen realiseren, al blijft er natuurlijk altijd een onzekerheid: het moet economisch de komende jaren voor de wind gaan zodat de afzetbaarheid van dure woningen toeneemt. Verder moeten bouwbedrijven weer aan voldoende personeel kunnen komen.”
Als eerste zijn Provinciale Staten nu aan zet. Die moeten willen meewerken aan uitbreiding van de bouwmogelijkheden. Aantasting van waardevol landschap is daarbij wat De Wilde betreft uit den boze.

Reageer op dit artikel