nieuws

Sleutel voor luchtkwaliteit op nieuw bedrijventerrein

bouwbreed

Arcadis heeft een efficiënte methode ontwikkeld om de luchtkwaliteit van toekomstige bedrijventerreinen te bepalen. Toepassing van het model kan zo maar twee jaar tijdswinst opleveren.

Luchtkwaliteit is een kwelgeest voor eenieder die gehaast wil bouwen. Bij de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen werd tot twee jaar geleden vooral gekeken naar de effecten van het verkeer. Tegenwoordig gaat de meeste aandacht uit naar de uitstoot van fijn stof en schadelijke stikstofoxiden. Actiegroepen hebben in de luchtkwaliteit de Achilleshiel ontdekt van voor hen ongewenste projecten. “We hebben zitten piekeren, hoe het probleem aan te pakken”, blikt milieuspecialist Erik Koppen terug. “Het onderzoek voor geluid is ingeburgerd. Voor elke kavel bepaal je dan de decibels per vierkante meter”. Samen met collega Abdu Boukich werkte Koppen – naar analogie van het geluid – een model uit om de luchthinder van bedrijventerreinen te voorspellen. Vragen werden beantwoord over de te verwachten soorten bedrijvigheid en de daarbij behorende uitstoot van schadelijke stoffen. Hoe en in welke mate worden welke kavels gebruikt? Dienstverleners en handelaren zijn schoner dan metaalfabrikanten en chemieproducenten. De specialisten van Arcadis ontwierpen met data van een instituut zoals het CBS een ruw netwerk om desondanks serieuze voorspellingen te kunnen doen over ieder type bedrijventerrein. De ingebrachte gegevens zijn weliswaar niet zo nauwkeurig als misschien gewenst maar toch de beste die voorhanden zijn. In het model worden onder andere de emissies van stikstofoxiden en fijn stof aan de hand van bedrijfscategorieën meegewogen. Jaarlijks stelt het CBS de cijfers bij. In 2006 bijvoorbeeld stootten de raffinaderijen 10,1 miljoen kilo NOx en 1,71 miljoen kilo fijn stof uit. De industrie van bouwmaterialen doet een duit in de zak van 5,3 miljoen kilo stikstofoxide en 1,66 miljoen kilo fijn stof. De chemie staat op de lijst voor 13,9 miljoen kilo NOx en 1,27 miljoen kilo stofdeeltjes kleiner dan tien micrometer.

Vuurdoop

Bij XL Businesspark Twente, gelegen langs de snelweg in Almelo, kreeg de aanpak van Arcadis zijn vuurdoop. De al door Gedeputeerde Staten goedgekeurde aanleg werd in april 2006 na protesten van omwonenden door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Het onderzoek naar slechts de verkeersaantrekkende werking vond het rechtscollege volstrekt onvoldoende. De initiatiefnemers mochten met rode konen hun huiswerk overmaken. “De provincies zijn nu alerter en fluiten de gemeenten bij aanvragen zonder paragraaf luchtkwaliteit direct terug”, verzekert Koppen.

Details

Bij de herkansing op 12 maart 2008 kon de Raad van State zich goed vinden in de door Arcadis gevolgde methodiek. Het bezwaar dat de uitkomsten van het rapport te weinig details bevat, wuifden de rechters weg. Argument: betere gegevens zijn nu eenmaal niet beschikbaar. Bovendien was voor de Raad van State duidelijk dat de hinder in de praktijk aanzienlijk minder zal zijn omdat het onderzoek uitgaat van de zwaarst mogelijke invulling van XL Businesspark Twente. “Onze methodiek is op alle bedrijvenparken toepasbaar”, zegt Koppen. “Jaarlijks zijn zo’n twintig tot dertig bedrijventerreinen in ontwikkeling. Met tijdig onderzoek naar de luchtkwaliteit hoeven projecten zoals het park in Twente niet nodeloos twee jaar vertraging op te lopen”.

Reageer op dit artikel