nieuws

‘Nederland van gasland naar land van duurzame energie’

bouwbreed Premium

“Het licht blijft niet vanzelf branden. We moeten van gasland naar land van duurzame oplossingen. Door nieuwe technologieën kunnen we economisch blijven groeien. We zijn op zoek naar een nieuwe verbinding tussen economie en ecologie.”

Met deze woorden van minister Van der Hoeven opende Mark Frequin, directeur generaal Energie en Telecom van het ministerie van EZ, de manifestatie Kansrijk 2008 in het NBC te Nieuwegein. Hij voegde de daad bij het woord met de uitreiking van de eerste beschikking voor subsidie in het kader van de SDE, de regeling stimulering duurzame energieproductie. De subsidie gaat naar het windmolenpark Ecowind in Heerhugowaard. De innovatie behelst, dat omwonenden een participatie in het windmolenpark kunnen kopen. Het gaat om drie molens met een vermogen van 6,9 megawatt.
De vertegenwoordiger die de beschikking in ontvangst nam, wees erop dat met de oude mep-regeling meer initiatieven konden worden gesubsidieerd.

Stimuleringsregeling

Frequin wees op alle nieuwe mogelijkheden, zoals het innovatiekrediet voor het midden- en kleinbedrijf, het voornemen van de overheid om vanaf 2010 alles duurzaam in te kopen, de voor installateurs belangrijke stimuleringsregeling ‘duurzame warmte’ vanaf 1 september en de nieuwe Octrooiwet, die op de dag zelf in werking is getreden. Het Rijk geeft in de komende jaren 62 miljoen euro subsidie aan particulieren die een zonneboiler aanschaffen, een warmtepomp of een HR-ketel. In het begin is de subsidie het hoogst, de bedragen zullen daarna afnemen. De gedachte daarachter is, dat als meer producten worden gekocht, de prijs zal dalen. De interesse van de overheid en het bedrijfsleven betreft vooral het opwekken van en het efficiënt gebruiken van duurzame energie. Innovaties in de bouwtechniek, bijvoorbeeld nodig om bestaande gebouwen te kunnen ‘verduurzamen’, krijgen nauwelijks aandacht.

Octrooiwet

Maar er is ook goed nieuws voor de ontwikkelaars van innovatieve bouwproducten en -technieken. De nieuwe Octrooiwet maakt het gemakkelijker om octrooi te krijgen. Het zesjarige octrooi zonder nieuwheidsonderzoek is vervallen, alle octrooien gaan nu vergezeld van een nieuwheidsonderzoek en hebben een maximale levensduur van 20 jaar. Een octrooi kost gemiddeld 4000 tot 5000 euro, maar de Staat vraagt nog maar 220 euro voor het Octrooicentrum Nederland, in plaats van 430 euro. Ook de jaarlijkse instandhouding wordt goedkoper, hoewel hij met de jaren sneller oploopt.
Volgens Hans Helsloot van het Octrooicentrum wordt de rechtszekerheid groter door de nieuwe wet. Ongeveer 10 procent van de octrooien, de ‘bluf’-octrooien van 6 jaar, verdwijnen. Kansrijk 2008 werd gehouden door Senternovem in opdracht van de ministeries van EZ en VROM.

Reageer op dit artikel