nieuws

Kritiek op code over wegbeheer

bouwbreed Premium

Vertegenwoordigers van verschillende overheden hebben gisteren de code Milieu Verantwoord Wegbeheer ondertekend. Het doel is het verwijderen van teer uit asfalt bij aanleg, onderhoud en hergebruik van wegen.

Het verwijderen van teer uit asfalt is al geregeld bij de wet, maar voordat het Rijk streng gaat handhaven, krijgen partijen de gelegenheid zich te conformeren aan de code.
“Ik vind het merkwaardig dat nu iets wordt ondertekend, dat al bij de wet is geregeld. Naleven van een wet middels een code is een groot goed, maar volgens mij verandert er niets. Ik zie lekstromen, die moeten worden aangepakt door handhaving.” Die kritiek uitte ir. H. Beerda, voorzitter van VBW Asfalt op de CROW Infradagen in Delft.
Minister Cramer (VROM) wil nog niet met sancties beginnen. Zij vergeleek de code met een hoepel waar de partijen doorheen moeten springen. Doen ze dat niet, dan volgen binnen een of twee jaar sancties. “De mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Ik ga steekproefsgewijs inspecteren. De boetes in het verleden waren te laag, er komen flinke sancties,” zei Cramer.

Risico’s

Volgens Beerda is het risico van de toepassing en het hergebruik van teer nihil, mits de juiste maatregelen worden getroffen. “Mij zijn geen slachtoffers bekend”, zei Beerda. Volgens hem bestaat er geen enkel risico voor de volksgezondheid. “De arbeidsomstandigheden kun je regelen met afzuiging op de frees en op de afwerkmachines.”
Pak’s in teer zijn pas gevaarlijk in dampen die ontstaan boven 55 graden Celsius “of als iemand het opeet”; maar dan is het risico nog lager dan een worstje van de barbecue eten. Dat is onderzocht in de VS en Europa, daarop is de Europese regelgeving gebaseerd. Geen ander land in Europa heeft een code zoals nu overeengekomen in Nederland.

Vliegvelden

Niettemin staat vast dat de pak’s in teer kankerverwekkend zijn. De door minister Cramer ingestelde taskforce TAG van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) gaf de aanzet tot de code Milieu Verantwoord Wegbeheer (MVW).
De ondertekenaars verplichten zich tot toepassen van CROW-publicatie 210 over omgaan met vrijkomend asfalt. Maar het gebruik van teer in de wegenbouw is al sinds 1991 verboden (vliegvelden uitgezonderd, vanwege de goede stroefheid). Vrijkomend asfalt moet thermisch worden gereinigd.
Volgens Beerda onderzoeken wegbeheerders het bestaande asfalt vaak onvoldoende, waardoor het teer pas tijdens het fresen wordt ontdekt. “Het werk moet dan worden stilgelegd, maar de gangbare praktijk is oogkleppen op”, stelt Beerda. Volgens hem is 90 procent van het teerhoudende asfalt zonder risico te onderhouden en te hergebruiken. Slechts 10 procent zou verwijderd en thermisch gereinigd hoeven worden. Ook dan is het risico gering.
De reactie van Beerda stond niet op zichzelf. G.J.A. Al van Rijkswaterstaat merkte op: “Al in de jaren ’80 verboden wij het werken met teerhoudend asfalt”. Alle ondertekenaars beaamden dat zij de code feitelijk al toepassen. Blijft de vraag wanneer de strenge handhaving begint.

Reageer op dit artikel