nieuws

Eurlings w il infravertragingen met slimmer plannen te lijf

bouwbreed

Op de vertragingslijst van het EIB springt in de noordelijke Randstad de Noord-Zuidlijn Noord-WTC in het oog. Voor het project is 1,1 miljard euro gereserveerd.

< Vervolg voorpagina
Ook de terminal voor het openbaar vervoer in het stationsgebied Utrecht raakt achterop in de realisatiefase. In de planfase zijn twee spoorprojecten aan de Zuidas getroffen: het station (91 miljoen euro) en WTC/4-sporig (316 miljoen euro).
In het zuiden van de Randstad krijgt A4 Delft-Schiedam andermaal het brandmerk vertraging. Net als de stationsaanpassingen in Den Haag en Rotterdam. Andere projecten waarop de greep is kwijtgeraakt, zijn Haringvliet De Kier, A12 Woerden-Gouda en het Lekkanaal.
Bij de bovenregionale projecten signaleert het EIB vier dwarsliggers, twee kleine spoorprojecten en twee grote plannen. Het Deltaplan grote rivieren (648 miljoen euro) krijgt minder haast dan gewenst. Ook de projecten die vallen onder de veelbelovende naam spoedwet (ZSM 1 en 2, goed voor 1,4 miljard euro) ontsnappen niet aan vertraging.
De financiële middelen voor uitvoering van de MIRT-projecten nemen vanaf 2007 jaarlijks met 4,5 procent toe tot in 2010 het plafond van 8 miljard euro is bereikt.

Luchtkwaliteit

Verkeersminister Eurlings stuurde gisteren een voortgangsrapportage over de aanleg en verbreding van wegen naar de Tweede Kamer.
Daarin komt hij tot dezelfde cijfers als het EIB. Van de 54 tracéwetplichtige projecten lopen er 21 vertraging op. In totaal 27 van de 54 projecten zijn stilgelegd na vernietiging van het tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden door de Raad van State. Eurlings denkt dat de andere 33 wegverbredingen weliswaar op tijd kunnen worden opgeleverd maar dat bij negentien ervan alle zeilen moeten worden bijgezet, omdat die nu al achterlopen op schema. De minister denkt dat door de planstudiefase samen te laten vallen met de realisatiefase deze projecten volgens planning kunnen worden af gebouwd.
Eurlings schrijft dat de voortgangsrapportage onderstreept dat snelle uitvoering van het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie Elverding dringend noodzakelijk is. Verreweg de meeste vertraging wordt veroorzaakt door onderzoeken naar luchtkwaliteit.
Eurlings is het dan ook met Elverding eens dat oorzaken liggen in het detailniveau van de beslisinformatie, in de ingewikkelde rekenmodellen en in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie.
In november 2007 informeerde Eurlings de Kamer over de nieuwe aanpak van de gebiedsafbakening van het luchtonderzoek en de gevolgen voor de hoofdwegenprojecten. Inmiddels is die aanpak verbeterd en is begonnen met de onderzoeken. Gebleken is dat voor alle wegenprojecten aanvullend luchtonderzoek noodzakelijk is. Hierdoor is “een stuwmeer van infrastructuurprojecten ontstaan waarvoor gelijktijdig luchtonderzoek moet worden gedaan. De capaciteit bij het ministerie van VenW is niet voldoende om dit stuwmeer van projecten gelijktijdig te laten uitvoeren.”

Reageer op dit artikel