nieuws

Voorzieningenrechter verklaart bezwaar ‘kiss0x26ride’ par keren gegrond

bouwbreed

Het begrip ‘kiss0x26ride’ begint in Nederland al aardig ingeburgerd te raken. Zo duiken steeds vaker ‘kiss0x26ride’ zones op bij bijvoorbeeld scholen en stations. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld om mensen even in- en uit te laten stappen.

Het begrip ‘kiss0x26ride’ begint in Nederland al aardig ingeburgerd te raken. Zo duiken steeds vaker ‘kiss0x26ride’ zones op bij bijvoorbeeld scholen en stations. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld om mensen even in- en uit te laten stappen.

Omwonenden

Wat was er aan de hand? Een openbare school in Heeze en Leende is volledig door brand verwoest en daarom tijdelijk gehuisvest in units. Ter vervanging van deze units is een plan voor een educatief centrum ontwikkeld dat onder andere bestaat uit herbouw van de basisschool en nieuwbouw van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en kiss0x26ride parkeerplaatsen. Het college van B en W heeft een reguliere bouwvergunning verleend, waarin de kiss0x26ride parkeerplaatsen niet zijn meegenomen. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens. In artikel 2.5.30, lid 1 gemeentelijk bouwverordening is opgenomen dat voor parkeervoorzieningen in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht op het bij het gebouw behorende terrein. De vraag is of de zogenoemde ‘kiss0x26ride’ plaatsen als parkeerplaatsen in de zin van de bouwverordening moeten worden aangemerkt of juist niet. Als er sprake is van het ‘laden en lossen van kinderen’ bestaat er volgens het college van B en W géén strijd met de bouwverordening en kan het bezwaar van omwonenden dat het bouwplan niet voorziet in voldoende kiss0x26ride plaatsen geen reden zijn de bouwvergunning te weigeren. In de bouwverordening is geen definitie van ‘parkeren’ opgenomen, daarom wordt aansluiting gezocht bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV). In het RVV wordt onder parkeren verstaan: ‘het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen’.

Omstandigheden

In tegenstelling tot het college van B en W komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er bij kiss0x26ride plaatsen wel degelijk sprake is van parkeren (hoe kort ook) in de zin van het RVV, zodat op grond van artikel 2.5.30 lid 1 bouwverordening er voor de plaatsen voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht op het bij het gebouw behorende terrein. De voorzieningenrechter verklaart het bezwaar van de omwonenden gegrond (Vzgnr. Rb. Den Bosch 17 april 2008, LJN BD0043).
Het college van B en W zal nu moeten bekijken of de kiss0x26ride plaatsen in voldoende mate op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd, en daarbij of bijzondere omstandigheden tot een ontheffing van de bouwverordening kunnen leiden.

Reageer op dit artikel