nieuws

Salderen niet mogelijk

bouwbreed

In het Besluit luchtkwaliteit 2005 werd de mogelijkheid van salderen geïntroduceerd voor gevallen waarin er sprake is van een over-schrijdingssituatie (overschrijding van grenswaarden luchtkwaliteit). Artikel 7 lid 3, onder a, van het Besluit schreef voor dat een pro-ject doorgang kon vinden wanneer de concentratie van de betref-fende stof per saldo zou verbeteren of op zijn minst gelijk zou blijven. In geding is de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de herontwikkeling van een gebied tot een hoogwaardig ge-mengd woon- en werkgebied in hoge dichtheden (Afdeling Be-stuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS 29 april 2008, nr. 200705105/1). De Afdeling heeft zich al eerder uitgesproken over dit plan (ABRvS 27/9, 2006, nr. 200508475/1). Toen concludeerde de Afdeling dat de twee opgestelde luchtkwaliteitsonderzoeken zo-danige omissies bevatten (zie r.o. 2.6.8) dat de goedkeuring van het bestemmingsplan moest worden vernietigd. De gemeente gaat opnieuw aan de slag en heeft een derde luchtkwaliteitsonderzoek laten opstellen voorzien van een aanvullende notitie. Conclusie uit het onderzoek is dat er sprake is van een kleine toename van de overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide (0,1 mi-crogram per m³ op 1 januari 2010) en er geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof (PM 10). Maar ook over het derde lucht-kwaliteitsonderzoek (en bijbehorende notitie) is de Afdeling bestuursrechtspraak kritisch in de uitspraak van 29 april 2008. Niet duidelijk is of in het onderzoek de gehanteerde omgevingsfactor ‘doorstromend stadsverkeer’ te- recht is toegepast (r.o. 2.7) en ten onrechte zijn niet de gevolgen van het gehele bestemmingsplan onderzocht (een kavel is ten onrechte beschouwd als onderdeel van de autonome ontwikkeling, r.o. 2.7.1, tweede alinea). De Afdeling vernietigt wederom de goedkeuring van het bestemmingsplan. Bovendien wil de Afdeling duidelijk maken dat een vierde luchtkwaliteitsonderzoek niet zal baten: “Nu het derde (…) onderzoek en de notitie (…) voormelde gebreken vertonen en zelfs met deze voor de uitkomsten gunstige gebreken reeds gekomen wordt tot de conclusie dat de ver-wezenlijking van het bestem- mingsplan in 2010 een toename van de overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide met 0,1 microgram per m³ tot ge-volg zal hebben, acht de Afdeling het de facto uitgesloten dat uit een nieuw luchtkwaliteitonderzoek zonder voormelde gebreken zal blijken dat wel wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005.”.

In het Besluit luchtkwaliteit 2005 werd de mogelijkheid van salderen geïntroduceerd voor gevallen waarin er sprake is van een over-schrijdingssituatie (overschrijding van grenswaarden luchtkwaliteit). Artikel 7 lid 3, onder a, van het Besluit schreef voor dat een pro-ject doorgang kon vinden wanneer de concentratie van de betref-fende stof per saldo zou verbeteren of op zijn minst gelijk zou blijven. In geding is de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de herontwikkeling van een gebied tot een hoogwaardig ge-mengd woon- en werkgebied in hoge dichtheden (Afdeling Be-stuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS 29 april 2008, nr. 200705105/1). De Afdeling heeft zich al eerder uitgesproken over dit plan (ABRvS 27/9, 2006, nr. 200508475/1). Toen concludeerde de Afdeling dat de twee opgestelde luchtkwaliteitsonderzoeken zo-danige omissies bevatten (zie r.o. 2.6.8) dat de goedkeuring van het bestemmingsplan moest worden vernietigd. De gemeente gaat opnieuw aan de slag en heeft een derde luchtkwaliteitsonderzoek laten opstellen voorzien van een aanvullende notitie. Conclusie uit het onderzoek is dat er sprake is van een kleine toename van de overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide (0,1 mi-crogram per m³ op 1 januari 2010) en er geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof (PM 10). Maar ook over het derde lucht-kwaliteitsonderzoek (en bijbehorende notitie) is de Afdeling bestuursrechtspraak kritisch in de uitspraak van 29 april 2008. Niet duidelijk is of in het onderzoek de gehanteerde omgevingsfactor ‘doorstromend stadsverkeer’ te- recht is toegepast (r.o. 2.7) en ten onrechte zijn niet de gevolgen van het gehele bestemmingsplan onderzocht (een kavel is ten onrechte beschouwd als onderdeel van de autonome ontwikkeling, r.o. 2.7.1, tweede alinea). De Afdeling vernietigt wederom de goedkeuring van het bestemmingsplan. Bovendien wil de Afdeling duidelijk maken dat een vierde luchtkwaliteitsonderzoek niet zal baten: “Nu het derde (…) onderzoek en de notitie (…) voormelde gebreken vertonen en zelfs met deze voor de uitkomsten gunstige gebreken reeds gekomen wordt tot de conclusie dat de ver-wezenlijking van het bestem- mingsplan in 2010 een toename van de overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide met 0,1 microgram per m³ tot ge-volg zal hebben, acht de Afdeling het de facto uitgesloten dat uit een nieuw luchtkwaliteitonderzoek zonder voormelde gebreken zal blijken dat wel wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005.”.

Reageer op dit artikel