nieuws

Hoogspanningsmasten ongepast

bouwbreed

Het kabinet Balkenende IV heeft ‘groen en een mooi landschap’ bijzonder hoog in het vaandel staan. Daar passen volgens Manita Koop, Bas Verkerk, en Christiaan van der Kamp hoogspanningsmasten in Midden-Delfland niet in.Oók hoog ik het vaandel staat ‘samenwerking’. Het woord ‘sa-men’ komt in het motto van het Regeerakkoord maar liefst twee-maal voor: ‘Samen werken, samen leven’. Binnenkort hebben drie ministers van het kabinet een mooie gelegenheid om te bewijzen dat zij de woorden ‘mooi’, ‘groen’ en ‘samen’ – en dan ook nog in combinatie – echt in daden omzetten. De minister van Eco-nomische Zaken zal namelijk in overleg met haar collegae van VROM en LNV in mei de knoop doorhakken over de inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding door de Randstad. Om precies te zijn gaat het over het traject tussen Zoetermeer en Wateringen (22 km), dat langs Pijnacker en Delft loopt. Wordt het (deels) bovengronds of (deels) ondergronds? Het kabinet heeft eerder een voorlopige voorkeur voor grotendeels bovengrondse aanleg uitgesproken. Als de betrokken ministers bij dit standpunt blijven valt vooral het waardevolle en kwetsbare veenweidegebied Midden-Delfland, dat ligt tussen Delft, Rotterdam en Den Haag, ten prooi aan horizonvervuiling in de vorm van een bovengrondse hoogspanningsverbinding.

Besluiten

Het Stadsgewest Haaglanden heeft op 16 april in zijn unaniem vastgestelde Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 de landschappelijke eenheden Midden Delfland, Oude Leede/Duin, Horst 0x26 Weide/Pijnacker/Delflandse Kust tot regioparken aangewezen. Groengebieden met deze status genieten planologische bescherming, wat onder andere inhoudt dat hun ‘groene’ kwaliteit versterkt wordt. In het Regionaal Structuurplan staat dan ook expliciet vermeld dat de 380 kV hoogspanningsleiding, die deze regioparken doorkruist, ondergronds moet worden aangelegd.
Zo’n aantasting staat eveneens volkomen haaks op het kabinetsbeleid op het vlak van landschap en groen. Onderdeel van het regeringsprogramma ‘Randstad Urgent’ is bijvoorbeeld het project ‘Mooi en Vitaal Delfland’. Het kabinet zegt te kiezen voor de volgende strategie ten aanzien van dit gebied: ‘Wat mooi is, mooi (open) houden’ en ‘Wat lelijk is, weer mooi maken’. In de bestuurlijke afspraken van 29 oktober 2007 staat onder andere: “Wij hebben geregeld dat een blijvende bescherming van het landelijke gebied is gewaarborgd, waarbij een duurzame ontwikkeling mogelijk is gebleven die past bij het open en groene karakter van het landelijke gebied. Beschermen van wat mooi is, tegenhouden van wat lelijk of vervuilend is of de open ruimte aantast.” In onze ogen passen bovengrondse hoogspanningsmasten en -lijnen daar niet in. Het kabinetsmotto ‘samen’ biedt de betrokken ministers een tweede reden om voor de ondergrondse variant te kiezen. ‘Samen’ veronderstelt immers dat er besluiten worden genomen die op draagvlak kunnen rekenen. Wat is de situatie? Alle betrokken lokale en regionale overheden trekken samen op in hun voorkeur voor ondergrondse aanleg. Dat zijn de Provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Ook het maatschappelijke draagvlak voor bovengrondse aanleg ontbreekt ten enenmale. Bewoners hebben zich in verschillende actiegroepen gebundeld tegen bovengrondse aanleg.

Tevreden

De grote bezorgdheid over het landschap en het groen is niet meer dan logisch in een gebied dat dichtbevolkt is en waar de bouw van grote Vinex-wijken in de regio in de afgelopen tien jaar fors ten koste is gegaan van het open landschap. Ook de komende decennia zal de hoge verstedelijkingsdruk aanhouden. Daarom zijn de overgebleven open en groene gebieden zo belangrijk en daarom komt aantasting daarvan door dubbele rijen hoogspanningsmasten van vijftig tot zeventig meter hoogte zo hard aan. Kortom, als de betrokken ministers zich aan het woord van het kabinet houden, gaat de hoogspanningsverbinding geheel onder de grond. Dan zijn we samen tevreden.

Reageer op dit artikel