nieuws

Bestemmingsplan is snel instrument

bouwbreed Premium

Het bestemmingsplan neemt in de nieuwe Wro een belangrijke rol in. Velen denken bij een dergelijk plan aan een moeilijk en log instrument. Dit hoeft het niet te zijn. De nieuwe wet biedt volgens Marlies Pietermaat en Jur van der Velde voldoende mogelijkheden om het bestemmingsplan nieuw leven in te blazen.

Op 1 juli aanstaande treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening. Het rijk en de provincies krijgen nieuwe bevoegdheden en er worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals de beheersverordening en het projectbesluit. Er verandert echter meer. De procedure van het bestemmingsplan wordt aanzienlijk ingekort. Het bestemmingsplan kan nadat het zes weken ter inzage heeft gelegen worden vastgesteld. Daarna kan direct beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kan het sneller? Een projectbesluit en een eenvoudige ontheffing hebben dezelfde voorbereidingsprocedure en hebben zelfs nog een extra gang naar de rechter! Door de snelle procedure wordt het bestemmingsplan een snel en effectief instrument.

Beleidsdocument

De attractiviteit van het bestemmingsplan neemt ook toe door de in de Wro opgenomen scheiding tussen beleid en uitvoering. De structuurvisie is het beleidsdocument. Het bestemmingsplan is een juridisch en technisch uitvoeringsinstrument. Via een structuurvisie kan op eenvoudige wijze beleid worden vastgelegd. Het bestemmingsplan voert dit beleid uit. De rechter zal bij beoordeling van het bestemmingsplan dit beleid als een vaststaand feit aannemen. Hij zal wel onderzoeken of het vaststellingsbesluit op een goede wijze is genomen en of het beleid in het concrete geval goed is toegepast. Daarnaast zal gekeken worden of de procedures juist zijn gevoerd, alle belangen op een goede wijze tegen elkaar zijn afgewogen, of de vereiste onderzoeken goed zijn uitgevoerd en of het besluit goed gemotiveerd is. Het bestemmingsplan zelf wordt niet belast met beleidsvragen.
Het snelle werken en een effectieve inzet van het bestemmingsplan neemt ook toe door de digitale werkwijzen. Bestemmingsplannen kunnen eenvoudiger en sneller worden gemaakt op basis van de digitale informatie. De informatie is immers digitaal aanwezig en hoeft alleen te worden aangepast.

Pessimisten

Kortom, het bestemmingsplan biedt onder de nieuwe wet vele mogelijkheden. Belangrijk is dat we dit met elkaar zien. Bestemmingsplannen hoeven geen grote logge, dure en ingewikkelde plannen te zijn. Het bestemmingsplan is uitermate geschikt voor maatwerk en voor gerichte toepassingen. Dat er dan veel kleine bestemmingsplannetjes of postzegelplannetjes komen is geen probleem. Beleidsmatig niet, omdat deze plannen in overeenstemming zijn met de structuurvisie. Technisch niet omdat door de digitale werkwijze de lappendeken van bestemmingsplannen niet meer voorkomt.
Het maken en vaststellen van een bestemmingsplan is dan straks dan ook geen last meer. Het wordt een makkelijk en eenvoudig inzetbaar instrument. We kunnen het nu bijna niet geloven, maar het is mogelijk. Pessimisten zullen zeggen: en de omgevingsaspecten, het overleg en de inspraak dan? Deze maken het bestemmingsplanproces langer en moeilijker. Deels is dit waar. Maar voor projectbesluiten moeten dezelfde onderzoeken worden verricht en afwegingen worden gemaakt. Het overleg en de inspraak kan de gemeente voor een groot gedeelte zelf bepalen via de Inspraakverordening. De wijze van overleg kan met de overlegpartners worden afgesproken, waarbij de inzet een snel en efficiënt proces is.

Geloven

Het bestemmingsplanproces vergt wel de nodige aandacht. Dit proces moet strikt worden aangestuurd. Dit geldt niet alleen voor externe betrokkenen. Ook binnen een gemeente moeten de werkwijzen op een goede wijze worden geregeld. Dit geldt zowel voor het ambtelijk apparaat als voor het politieke besluitvormingsproces. Bestemmingsplannen mogen niet onnodig blijven liggen, omdat er lange aanlevertijden voor de gemeenteraad gelden. Het moet in principe geen verschil maken of burgemeester en wethouders een besluit nemen of de gemeenteraad. Het is een kwestie van organiseren en bij elkaar komen. Daar is nog veel tijdwinst te behalen.
Laten we met elkaar geloven in het bestemmingsplan en dit een nieuwe kans geven. Het instrument verdient dit. De vermeende logheid van het instrument ligt niet aan het instrument zelf, maar meer aan de wijze hoe wij hiertegen aankijken en hiermee omgaan.
Als we met ons allen de voordelen van het bestemmingsplan zien, hierin geloven en onze werkwijzen op aanpassen, dan zullen we verbaasd zijn wat allemaal mogelijk is. We zullen dan ook zien dat we geen projectbesluiten of beheersverordeningen nodig hebben. Het bestemmingsplan is meer dan voldoende!

Reageer op dit artikel