nieuws

Ontwerp bepaalt succes intelligente gebouwen

bouwbreed

Ontwerpers zullen zich meer bewust moeten worden van de integrale inpassing van installaties. Zo is het gebouwbeheersysteem in de installatiewereld niet meer weg te denken. Het leidt volgens Anwar Hassan en Wilfried van Mierlo tot optimalisatie van het gebouw en tot efficiencywinst tijdens het ontwerpproces.

Met de komst van gebouwbeheersystemen worden gebouwinstallaties steeds intelligenter. Dit wil zeggen dat gebouwinstallaties onderling interactief zijn en adaptief reageren op het gedragspatroon van de gebruiker. Zoals via een energiemanagementsysteem dat voorspelbare piekbelasting van de installaties tijdig signaleert en ingrijpt of een lichtschakelsysteem dat gekoppeld is aan de aan- of afwezigheid van de bewoner of gebruiker van een gebouw. Het levert nu al aantoonbaar aanzienlijke besparingen en efficiencyvoordelen op zoals bij ziekenhuizen, laboratoria, ministeries of banken. Het succes hiervan is niet zozeer afhankelijk van de techniek maar veel meer van het integraal ontwerpen. Daarvoor zullen in een vroeg stadium van het ontwerp functionele eisen gedefinieerd die van invloed zijn op de installatie gedurende de uitvoerings- en de exploitatiefase. Juist dan is het van belang goed zicht te hebben op de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers.

Hoogwaardig

Bij het ontwerpen en implementeren van intelligente installaties kun je er niet om heen systemen op een hoogwaardig niveau aan elkaar te koppelen. In ons land is voldoende ervaring en kennis opgebouwd om dit soort zaken op technisch niveau af te handelen. Systeemintegratie wordt echter volgens ons nog te vaak, vooral in de uitvoeringsfase, louter vanuit de fysieke kant benaderd. Systeemintegratie is ten slotte in de eerste plaats ontwikkeld vanuit een functionele behoefte van een eindgebruiker. Dat moet uiteindelijk leiden tot een doordachte ontwerpfilosofie. En tot slimme gebouwen. Naast het voldoen aan de functionele behoefte van eindgebruikers, biedt systeemintegratie ook andere mogelijkheden. Door de open communicatie-infrastructuur zijn eindgebruikers niet meer gebonden aan vaste leveranciers. Dit is interessant voor grote eindgebruikers met meer gebouwen. In bestaande en toekomstige gebouwen kunnen, door middel van één management laag, verschillende systemen van verschillende leveranciers aan elkaar gekoppeld worden, hetgeen over het algemeen tot grote efficiencywinst leidt. Omdat een gebouwbeheersysteem in vooral grote complexe gebouweninstallaties steeds meer een centrale rol vervult bij het samenvoegen van verschillende installatiedisciplines tot één beheeromgeving kan ook op die manier winst worden ingeboekt. .Het implementeren van grote gebouwbeheersystemen (GBS) is voor ontwerpers, installateurs en leveranciers een grote uitdaging. Het gaat in het ontwerpproces en de onderhandelingen over het te verwachten eindresultaat er zeker niet alleen om het project technisch goed uit te voeren. Ook het maken van een goed technisch ontwerp en het inrichten van een goede organisatie vallen daaronder. Het gaat uiteindelijk om een systeem zo in te richten dat wensen en eisen van de (toekomstige) gebruiker optimaal worden gehonoreerd. Dat is ook voor de installatiewereld deels een andere benadering en vergt dan ook een andere focus.

Ontwerpfilosofie

Het ontwerpen, uitvoeren en beheren van (intelligente) geïntegreerde installaties, vraagt in alle fases om demarcatie, coördinatie, communicatie en overleg. De ontwerper belast met de taak van systeemintegrator waarborgt een herkenbare ontwerpfilosofie in het eindproduct en bewaakt juiste inpassing van de functionele behoefte van de eindgebruiker. Dat levert in vele opzichten winst op, tenminste als de technische en bedrijfseconomische aspecten op een goede manier worden verbonden met de functionele wensen van de toekomstige gebruikers.

Reageer op dit artikel