nieuws

Infra-investeringen hard nodig voor Randstad

bouwbreed

De investeringen in netwerken van auto-, spoor-, en vaarwegen in de Randstad moeten omhoog. Daarop dienen de projecten uit de investeringsagenda van de Randstad gericht te zijn.

SDLqAls de Randstad er niet in slaagt om binnen het gebied en tussen de Randstad en de rest van ons land en Europa tot betrouwbare en aanvaardbare reistijden te komen, is het gevaar aanwezig dat bedrijven dat bedrijven en instellingen naar elders verkassen. Ook in het digitale tijdperk zal voor veel activiteiten face-to-face-communicatie onmisbaar blijven”, schrijft de SER-commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid in het ontwerpadvies ‘Zuinig op de Randstad,
De SER-commissie beseft daarbij terdege dat ongebreideld investeren geen optie is. Daarvoor is de ruimte in ons land te beperkt en de vraag naar leefbaarheid groot. Daarmee zal rekening moeten worden gehouden in het ruimtelijk beleid door verdere verdichting. ”Investeringen in de infrastructuur worden efficiënter wanneer deze investeringen plaatsvinden in de volgorde ruimtelijk beleid (bundelen en verdichten), beprijzen, uitbreiding infrastructuur. Bovendien is op termijn een compacte wijze van ruimtegebruik goedkoper dan bouwen op nieuwe locaties omdat de beheer- en onderhoudskosten minder toenemen”, aldus het conceptadvies.
De commissie bepleit dan ook om alles op alles te zetten snel de kilometerbeprijzing gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieudruk in te voeren. Daarbij moeten experimenten niet worden uitgesloten. Al bij voorbaat opwerpen van politieke barrières zoals eisen stellen aan de hoogte van de investeringskosten, is daarbij onverstandig.
Het openbaar vervoer in de Randstad moet eveneens een impuls krijgen.
Daarbij denkt de commissie aan verdubbeling van de sporen en de inzet van snellere treinen met een hogere frequentie. In de Noordvleugel heeft het kabinet hier al een begin mee gemaakt.

Water

Op het gebied van vervoer over water is nog een wereld te winnen. De SER is het dan ook eens met de uitspraak van het kabinet dat als vervoer over wegen en sporen tot steeds grotere inpassingsproblemen leidt, onderbenutting van de potentie van de binnenvaart een gemiste kans is.
Bijzondere aandacht is volgens de commissie dan nodig voor de combinatie van binnenhaventerreinen en bedrijfsterreinen waarmee knooppunten binnen de Randstad-economie en elders in ons land kunnen ontstaan.

Reageer op dit artikel