nieuws

Gevolgen aanpassing beheersverbod niet helder

bouwbreed

De cv is een populaire vorm voor de samenwerking tussen partijen met verschillende achtergronden om vastgoed te exploiteren. De aansprakelijkheid voor de schulden van de cv is voor de commanditaire vennoten immers beperkt. Als beherend vennoot wordt door de betrokken partijen vaak gezamenlijk een BV opgericht, die namens de cv de daadwerkelijke handelingen met betrekking tot de onroerende zaak verricht.

De cv is een populaire vorm voor de samenwerking tussen partijen met verschillende achtergronden om vastgoed te exploiteren. De aansprakelijkheid voor de schulden van de cv is voor de commanditaire vennoten immers beperkt. Als beherend vennoot wordt door de betrokken partijen vaak gezamenlijk een BV opgericht, die namens de cv de daadwerkelijke handelingen met betrekking tot de onroerende zaak verricht.

Commandiet

Onder het huidig recht wordt de uitsluiting van aansprakelijkheid voor een commanditaire vennoot doorbroken, indien deze een daad van beheer verricht. Hieronder vallen handelingen verricht namens de cv tegenover een derde partij, maar ook interne gedragingen waardoor de commandiet controle op de gang van zaken in de cv uitoefent. Het is (en blijft) toegestaan dat een commanditaire vennoot enige invloed uitoefent, bijvoorbeeld door middel van de goedkeuring van bepaalde besluiten van de beherend vennoot. Één van de door te voeren wijzigingen betreft de omschrijving van dit verbod. De wetgever heeft er voor gekozen om nu aan te haken bij het uitoefenen van beslissende invloed op de beherend vennoot door een commandiet. De toelichting die de wetgever heeft gegeven bij deze verandering is summier en er zou geconcludeerd kunnen worden dat de daadwerkelijke invulling van het beheersverbod grotendeels ongewijzigd blijft. Enkele uitlatingen geven echter toch de indruk dat een materiële aanpassing van het beheersverbod de wetgever voor ogen staat. Een voorbeeld is dat sprake zal zijn van beslissende invloed in het geval een commandiet enig aandeelhouder en directeur van de beherend vennoot is.

Varianten

De achterliggende gedachte dat verwarring kan ontstaan bij de partijen waar de cv mee handelt, is in dit geval te begrijpen. Bij dit voorbeeld heeft de wetgever nagelaten zich uit te spreken over de grenzen van de beslissende invloed. Bestaat deze invloed nog indien de commandiet slechts enig aandeelhouder en geen directeur van de beherend vennoot is? Vele varianten zijn denkbaar en het is zeer goed mogelijk dat onder de nieuwe regeling deze anders zullen worden uitgelegd.

Trustkantoor

In de praktijk bestaat een duidelijke behoefte dat juist met de commanditaire vennoten verbonden personen optreden als (directeuren van de) beherend vennoot. Hierdoor ontstaat ongetwijfeld frictie met de nieuwe omschrijving van het beheersverbod. Naar mijn mening zijn eerder aangedragen oplossingen als het inschakelen van een trustkantoor of het oprichten van een stichting om de plaats van (directeur van de) beherend vennoot in te nemen onbruikbaar. De wens blijft dan bestaan dat deze derden handelen op duidelijke instructies van de commanditaire vennoten, een onmiskenbare vorm van beslissende invloed. De wetgever doet er verstandig aan nog een verduidelijking van het beheersverbod te geven, voordat de wetswijziging van kracht wordt. Indien dat niet geschiedt, zal de praktijk moeten uitwijzen of de invulling van het verbod daadwerkelijk verandert.

RECHT

Na een lang voortraject wordt er naar gestreefd, dat op 1 juli 2008 de nieuwe wetgeving voor personenvennootschappen in werking treedt. Enkele ingrijpende wijzigingen zullen dan ook op bestaande commanditaire vennootschappen van toepassing zijn. Er is nog onduidelijkheid over de gevolgen van de verandering in de omschrijving van het beheersverbod voor commanditaire vennoten.

Reageer op dit artikel