nieuws

De concurrentiegerichte dialoog

bouwbreed

Als er Europees aanbesteed moet worden gebeurt dat meestal met de openbare procedure of de niet-openbare procedure. Dit is ook begrijpelijk: dit zijn de twee ‘standaard-procedures’ uit de Europese Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG en het Besluit aanbesteding overheidsopdrachten (Bao). Bij de openbare procedure kan iedere geïnteresseerde naar aanleiding van de aankondiging het bestek opvragen en inschrijven.

Als er Europees aanbesteed moet worden gebeurt dat meestal met de openbare procedure of de niet-openbare procedure. Dit is ook begrijpelijk: dit zijn de twee ‘standaard-procedures’ uit de Europese Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG en het Besluit aanbesteding overheidsopdrachten (Bao). Bij de openbare procedure kan iedere geïnteresseerde naar aanleiding van de aankondiging het bestek opvragen en inschrijven.
De niet-openbare procedure verschilt hier enigszins van. Geïnteresseerden kunnen naar aanleiding van de aankondiging het selectiedocument opvragen en zich aanmelden bij de aanbestedende dienst.
Die aanmelding omvat meestal een aantal formaliteiten om aan te tonen dat aan de selectie-eisen wordt voldaan (bijvoorbeeld verklaringen over omzeteisen, referentiewerken, K-verklaring). De aanbestedende dienst selecteert vervolgens een aantal gegadigden die worden uitgenodigd een inschrijving te doen. Deze partijen krijgen hiervoor het bestek krijgen opgestuurd.
Het aanbestedingsrecht kent echter ook een aantal uitzonderingsprocedures die – zoals de naam al aangeeft – in uitzonderlijke gevallen mogen worden gebruikt. De bekendste zijn de onderhandelingsprocedure met en zonder voorafgaande bekendmaking. Deze procedures lijken erg op ‘ouderwetse’ één op één onderhandelingen tussen de aanbestedende dienst en een marktpartij. Om die reden is de toepassing van deze procedures beperkt en worden de toepassingsmogelijkheden die er zijn door het Europese Hof bovendien restrictief uitgelegd.
De spelers uit de markt zijn maar al te goed bekend met de onmogelijkheid om tijdens een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure te kunnen overleggen met de aanbestedende dienst. Overleggen over hoe bepaalde besteksdelen moeten worden geïnterpreteerd, of om aan te geven dat een kleine wijziging in het bestek of de bepalingen wellicht de mogelijkheid geeft tot aanzienlijk gunstiger inschrijvingen, is er in de regel niet bij. Enkel via een formele ‘vragenronde’ en de Nota van Inlichtingen mogen aanbestedende dienst en potentiële inschrijvers met elkaar communiceren. Zeker bij complexe projecten is dit onvoldoende en - voor een ambitieuze partij die graag het beste er uit haalt - frustrerend.
Om aan de wensen uit de praktijk tegemoet te komen heeft de Europese Commissie bij de invoering van de Aanbestedingsrichtlijn in 2004 de concurrentiegerichte dialoog geïntroduceerd (ook wel: competitive dialogue). In de overwegingen bij de Richtlijn heeft de Europese Commissie aangegeven dat deze procedure de mogelijkheid biedt over alle aspecten van de inschrijving te onderhandelen. Technische specificaties, verdeling van ontwerpverantwoordelijkheid, garanties, de prijs, alle onderdelen kunnen derhalve worden besproken. De aanbestedende dienst heeft bovendien met iedere geselecteerde partij een ‘eigen’ communicatietraject: oplossingen die een partij aandraagt blijven exclusief. De concurrentiegerichte dialoog is dus een intensief traject, met volop mogelijkheden om tot de beste oplossing tegen de beste prijs te komen. Aangezien door de marktpartijen in dit intensieve traject veel werk wordt verzet zal een aanbestedende dienst die het beste uit zijn dialoog wil halen, in het algemeen redelijke vergoedingen per ‘dialoogronde’ betalen aan alle deelnemers.
Uiteraard is het ook bij de concurrentiegerichte dialoog niet enkel goud wat er blinkt: de dialoog is een uitzonderingsprocedure en mag derhalve enkel worden gebruikt in de situaties die de wet aangeeft (artikel 29 Bao). Maar juist bij die opdrachten waar de wens voor overleg vanwege de technische of financiële/juridische complexiteit het hoogst is, kan het de moeite waard zijn om na te gaan of de dialoog mag worden gebruikt. Zo blijven opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in contact, in plaats van elkaar als tegenstander te zien, zoals helaas soms bij aanbestedingen het geval lijkt te zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels