nieuws

Taboe rond kernenergie doorbroken

bouwbreed

Het taboe dat jaren heeft bestaan rond kernenergie, is eindelijk doorbroken. Een nuchtere discussie is weer mogelijk. Dat is volgens VNO-NCW de grote winst van het advies dat de Sociaal-Economische Raad vandaag over dit onderwerp zal uitbrengen.

In het advies ‘Kernenergie en een duurzame energievoorziening’ dat door een commissie van de SER is voorbereid, wordt door werkgevers, werknemers en Kroonleden bepleit dat het kabinet voor 2010 alle energieopties, dus inclusief kernenergie, op een zakelijke en gelijkwaardige manier laat onderzoeken. Dat moet gebeuren op basis van de criteria betrouwbaarheid, milieubelasting, veiligheid en betaalbaarheid.
De SER vindt dat de uitkomsten van dit onderzoek moeten worden betrokken bij de evaluatie van het klimaatbeleid die het kabinet in 2010 uitvoert met het oog op de doelstellingen voor 2020.
Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen, moeten de inspanningen op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie aanzienlijk worden opgevoerd, zo stelt de SER. Verder moet geïnvesteerd worden in experimenten die gericht zijn op schone vormen van kolen- en gasgestookte elektriciteitsopwekking.
Maar zelfs als het de komende decennia lukt om op grote schaal energiebesparing door te voeren en meer hernieuwbare energie in te zetten, zal nog een groot deel van de elektriciteit door fossiele brandstoffen worden opgewekt. De centrale vraag bij de voorbereiding van dit advies was dan ook of er in het proces van verduurzaming van de energievoorziening ook een rol is weggelegd voor meer kernenergie.
In opdracht van de SER heeft Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) medio vorig jaar een feitenstudie uitgevoerd. Dit ECN-rapport heeft geleid tot een gezamenlijk inzicht in de stand van zaken rondom kernenergie en de achterliggende technologie.

Verschillend

In de discussie over het rapport van ECN is duidelijk geworden dat binnen de commissie die het advies heeft voorbereid verschillend wordt gedacht over de vraag of kernenergie al voldoet aan de randvoorwaarden. Voor twee milieuorganisaties (Milieudefensie en Natuur en Milieu), die aan de voorbereiding van het advies hebben meegewerkt, is dat nog niet het geval.
Ook milieuminister Cramer heeft al uitgesproken niet te verwachten dat voor 2030 veilige kernenergie mogelijk is. Dan zal een nieuwe generatie centrales op de markt komen die mogelijk wel veilig is.

Reageer op dit artikel