nieuws

Provincie kiest voor woningen ten zuiden van Hanzelijn

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Overijssel kiest voor de bouw van 1100 woningen ten zuiden van de in aanbouw zijnde Hanzelijn bij Kampen. Het voorkeursalternatief voor de woningbouwlocatie vloeit voort uit milieuonderzoek. De woningbouw is gepland tot 2020.

Voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is tevens voorzien in de aanleg van een bevaarbare ‘blauwe’ bypass bij Kampen die een open verbinding vormt tussen het Vossemeer en de IJssel. Met de aanleg van deze nieuwe ecologische verbinding kan 300 hectare nieuwe natuur worden ontwikkeld bij de Veluwe randmeren. De woningen worden zowel buiten- als binnendijks gerealiseerd.
Voor de woningbouw zijn drie verschillende locaties onderzocht. De locatie ten zuiden van de Hanzelijn en IJsselmuiden-Oost scoorde het best op de milieu-effecten. De resultaten zijn vastgelegd in een plan-MER. Door de combinatie van binnen- en buitendijks wonen worden volgens de provincie diverse aantrekkelijke woonmilieus gerealiseerd. Het aantal ligplaatsen in de jachthaven bij de Roggebotsluis wordt met 125 plaatsen uitgebreid.

Bevaarbaar

De bypass wordt bevaarbaar gemaakt voor recreatievaart. De provincie heeft het waterschap Groot Salland betrokken in de realisatie van de plan-MER. Met het waterschap worden afspraken gemaakt over het beheer van de bypass. Maatregelen worden genomen als gevolg van de verhoging van de waterstanden. Daarom wordt de Roggebotsluis 3 kilometer naar het zuiden verplaatst. Een nieuwe hoogwaterkering ter plaatse van de huidige Roggebotsluis moet bij een zware storm een te grote stijging van het waterpeil in de bypass voorkomen.
GS heeft onlangs de ontwerp-streekplanherziening voor de integrale gebiedsontwikkeling van de IJsseldelta-Zuid vastgesteld. Betrokkenen hebben vanaf 31 maart tot en met 12 mei de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen.

Reageer op dit artikel