nieuws

Opknippen opdracht Rijksmuseum

bouwbreed Premium

Graag reageren wij namens de Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI) op het artikel ‘Opknippen van opdracht Rijksmuseum nieuw risico’ in Cobouw, 7 maart (nummer 47). In dit artikel staat te lezen dat de heer Jägers, directeur RGD constateert dat tenminste een aantal risico’s substantieel hebben bijgedragen aan het grote verschil tussen directiebegroting en inschrijving. En dat is nu juist de kern: één van de uitgangspunten voor inschrijvers is dat er bedrijfseconomisch verantwoord wordt geprijsd. En zeker als het om risico’s gaat. Een degelijke inschrijver zal daarbij ‘een worst case scenario’ meewegen. Daarbij zijn er ook nog moeilijk kwantificeerbare risico’s met enorme gevolgen of anderszins prijsopdrijvend zijn.

Graag reageren wij namens de Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI) op het artikel ‘Opknippen van opdracht Rijksmuseum nieuw risico’ in Cobouw, 7 maart (nummer 47). In dit artikel staat te lezen dat de heer Jägers, directeur RGD constateert dat tenminste een aantal risico’s substantieel hebben bijgedragen aan het grote verschil tussen directiebegroting en inschrijving. En dat is nu juist de kern: één van de uitgangspunten voor inschrijvers is dat er bedrijfseconomisch verantwoord wordt geprijsd. En zeker als het om risico’s gaat. Een degelijke inschrijver zal daarbij ‘een worst case scenario’ meewegen. Daarbij zijn er ook nog moeilijk kwantificeerbare risico’s met enorme gevolgen of anderszins prijsopdrijvend zijn.
Dat een directiebegroting andere uitgangspunten hanteert, blijkt uit deze aanbesteding. Maar het kan niet zo zijn dat de directiebegroting leidend wordt in het beprijzen van risico’s. Dat is nu juist aan marktpartijen om te doen.
De vraag die op komt bij lezing van het artikel is: hoe zat het met de evenwichtigheid van de risico’s?
Het aanbestedingssysteem brengt mee dat inschrijvers geen mogelijkheden hebben om een voorbehoud te maken, danwel te onderhandelen ingeval van onevenwichtige risico’s. Dan blijft er over: afhaken of bedrijfseconomisch verantwoord inschrijven. In deze aanbesteding is kennelijk voor dat laatste gekozen, als – mede – er sprake was van onevenwichtige risico’s. Maar óók bij evenwichtige risico’s mag verwacht worden dat daarop bedrijfseconomisch verantwoord wordt ingeschreven. De aanbesteder selecteert immers degelijke en financieel solide inschrijvers voor zijn project.
Voor SMI is dit weer een praktijkvoorbeeld dat aantoont dat de manier waarop risico’s mee aanbesteed worden moet veranderen. Er dient betere afstemming met de markt over risico’s plaats te vinden. Bijvoorbeeld door meer marktconsultatie of ‘innovatieve’ aanbesteding, waarbij bijvoorbeeld elke marktpartij een eigen risicoverdeling maakt en beprijst. Dat vergt weliswaar een betere en professionele voorbereiding door de aanbesteder, maar dat mag wel verwacht worden bij zulke opdrachten. Daarbij gaat de heer de Jäger wel erg gemakkelijk om met de voordelen van het “aanbesteden in een perceel”.
Hij realiseert zich klaarblijkelijk niet dat er door het clusteren van de opdracht een stuk marktwerking wordt uitgeschakeld. Hij ziet alleen de voordelen van het niet hebben van de coördinatie. Maar daar zal een prijs voor betaald worden. Zo blijft hij dief van eigen portemonnee.

Reageer op dit artikel