nieuws

Klein bedrijf moet meer ruimte krijgen

bouwbreed Premium

Gemeenten kunnen hun vestigings- en ondernemingsklimaat verbeteren door ruimte voor ondernemers te scheppen en de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfshuisvesting actief te sti- muleren. Zij moeten volgens Edse Dantuma en Maurice van Sante daarvoor wél het belang van passende bedrijfshuisvesting inzien en de juiste prikkels krijgen voor gericht beleid.

De opbrengsten van goede bedrijfshuisvesting lopen uiteen van efficiencyvoordelen bij opti-malisering van het ruimtegebruik tot een goede bereikbaarheid en een professionele uitstraling naar klanten, opdrachtgevers en medewerkers. Het belang van adequate bedrijfshuisvesting voor de groei van bedrijven wordt verder onderstreept door de sterke huisvestingsdynamiek binnen het mkb. In 4 jaar tijd passen circa 70.000 bedrijven – de helft van alle mkb-bedrijven (5 t/m 250 werknemers) – minstens één keer hun huisvesting aan. Hoewel het gemiddelde mkb-bedrijf zijn huisvesting een ruime voldoende geeft, constateert ING Economisch Bureau dat ongeveer 16.000 mkb-bedrijven ontevreden zijn over hun locatie en 22.000 bedrijven ontevreden zijn over hun pand.

Stimuleren

Het aanbod van bedrijfshuisvesting sluit kwalitatief niet goed aan bij de marktvraag. Landelijk bestaat er een groot overschot aan grootschalige en verouderde bedrijfshuisvesting en een structureel tekort aan kwalitatief goede, kleinschalige bedrijfshuisvesting. Het mkb moet steeds vaker met de minder aantrekkelijke locaties en minder courante panden genoegen nemen. Vanwege de beperkte schaalvoordelen is de markt voor kleinschalige kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte vaak niet interessant voor beleggers, makelaars en projectontwikkelaars. Door de grotere economische rol van het kleinbedrijf groeit de vraag naar kleinschalige bedrijfshuisvesting structureel. Om ondernemerschap, groei en innovatie letterlijk voldoende ruimte te bieden, moet de overheid de bouw van hoogwaardige, kleinschalige bedrijfshuisvesting stimuleren. Vrijkomende gebouwen kunnen bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers tot bedrijfsverzamelgebouw met kleinschalige ruimtes omgevormd worden. Voor de ruimtes moeten korte en flexibele huurtermijnen gehanteerd worden, om beter op de vraag van ondernemers in te kunnen spelen. Gemeenten moeten meer gestimuleerd worden om vraaggericht in plaats van opbrengstgericht bedrijventerreinen uit te geven. Zij hebben nu vaak nog een groter financieel belang bij uitgifte van terrein voor grootschalige bedrijfshuisvesting dan bij uitgifte van terrein voor kleinschalige bedrijfshuisvesting. Zelfs wanneer de vraag naar klein-schalige huisvesting groter is.

Regelgeving

Om tijdig op een veranderende vraag in te kunnen springen, moeten gemeenten bestemmings-plannen flexibiliseren en vergunningverlening vereenvoudigen en versoepelen. Een goed voorbeeld van versoepelde regelgeving vormen de zogenoemde werk-woningen, waar niet alleen vrije beroepsbeoefenaren, maar ook andere ondernemers een bedrijf in mogen starten. Bij de helft van de uitbreidingen van het aantal panden en een derde van de verbouwingen vormt de regelgeving het belangrijkste knelpunt. Kleine mkb-bedrijven krijgen vaker met zulke knelpunten te maken dan (middel)grote mkb-bedrijven. Voor andere concrete beleidsopties die de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfshuisvesting stimuleren kan gedacht worden aan het beperken van de voorverhuureis die gemeenten aan ontwikkelaars opleggen bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen waardoor verzamelgebouwen eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. Het mogelijk maken van versnelde aanpassing van de bestemming voorkomt langdurige leegstand van een gebouw. Ontwikkeling van vastgoed voor mkb-bedrijven kan hierdoor met minder risico gebeuren. Dit vormt een stimulans voor de ontwikkeling van kleinschalige huisvesting. Daarbij kan het verlenen van een ‘huursubsidie’ aan startende en kleine bedrijven de deur naar hoogwaardiger panden openzet-ten.

Knelpuntengroei mkb

Het midden- en kleinbedrijf maakt zijn naam als groeimotor van de Nederlandse economie de laatste jaren meer dan waar. Uit een ING onderzoek komt naar voren dat van alle mkb-bedrijven circa 50.000 bedrijven een snelle groei doormaken. Een tijdige aanpassing van de huisvesting vormt één van de belangrijkste knelpunten voor groei in het mkb.
De invloed van huisvestingsknelpunten van bedrijven op economie en samenleving verdient daarom meer aandacht. Gemeenten kunnen hun vestigings- en ondernemingsklimaat sterk verbeteren door ruimte voor kleinschalige bedrijfshuisvesting actief te stimuleren.

Reageer op dit artikel