nieuws

Dilemma’s nationale landschap

bouwbreed

Het doel voor beschermde land-schappen is niet zozeer behoud, maar veel meer het dúsdanig managen van veranderingen dat de (h)erkende kwaliteiten van het landschap voor toekomstige generaties bewaard blijven. Kortom, ook het beleid voor na-tionale landschappen kent een dynamisch karakter. Het Ruimtelijk Planbureau schetst in een publicatie de dilemma’s.

Het doel voor beschermde land-schappen is niet zozeer behoud, maar veel meer het dúsdanig managen van veranderingen dat de (h)erkende kwaliteiten van het landschap voor toekomstige generaties bewaard blijven. Kortom, ook het beleid voor na-tionale landschappen kent een dynamisch karakter. Het Ruimtelijk Planbureau schetst in een publicatie de dilemma’s.
Natuur, landschap, groen en water. Planologische containerbegrippen, maar wel met een overwegend positieve lading.
Het belang van een rijk en geva-rieerd cultuurlandschap is diep doorworteld in onze samenleving. Het succes van Verkade (plaatjesboeken) en Thijsse (Naardermeer) is nu overgenomen door organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of het Zuidhollands Landschap. En er is een rijke schakering van beschermingsinstrumenten opgezet door de overheid. Van Natura 2000 tot habitatgebieden, van de Ecologische Hoofdstructuur tot groene contouren. En er zijn de nationale landschappen, een instrument van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. Daarin is de laatste fors geïnvesteerd, ook in beeldvorming door een serie televisieprogramma’s. Ook de twintig individuele landschappen zijn al in meer of mindere mate actief in het etale-ren van de mogelijkheden van het gebied. Kortom, er is al veel activi-teit rondom het thema Nationale landschappen. De vraag is daarbij overigens wel in hoeverre mensen bijvoorbeeld ‘Het Groene Woud’ als woongebied nu al verbinden met de term Nationaal landschap.

Gestroomlijnd

Duidelijk is dat er veel kritiek is op de effectiviteit van het beleid. Er zijn afstemmingsproblemen tussen de rijksoverheid, provincies, gemeenten en gebiedspartners zoals agrarische en natuurbeschermingsorganisaties, en zeker in de Randstad blijken belangenconflicten even onvermijdelijk als slepend te zijn. De regie van de rijksoverheid hapert en het blijft onduidelijk welke planninghorizon nu eigenlijk wordt ingezet. De komst van Kees Vriesman, oud directeur-generaal ruimtelijke ordening en oud-directeur Staatsbosbeheer, als trekker van het project G4P3 Stad-land in de Randstad is daarvan het bewijs en misschien ook wel een deel van de oplossing. De stroperige besluitvorming kan daardoor worden gestroomlijnd en de focus zal meer en beter gericht worden op het behoud en versterken van het cultuurlandschap. Volgens het Ruimtelijk Planbureau zal er dan ook gezorgd moeten worden voor een “(conceptuele) consistentie op rijksniveau. Enerzijds door interdepartementale afstemming over visies en taken, anderzijds door een aanscherping en verheldering van het vigerende concept. Tevens verdient het aanbeveling te komen tot een meer duurzame verankering van het beleid voor waardevolle cultuurlandschappen in Nederland”. Welnu, aan dat laatste wordt gewerkt door bin-nenkort een communicatiecampagne met als thema ‘De waarde van de Nationale landschappen’ te starten. Samen met een herijking van het beleid rond de geconstateerde tekortkomingen ervan kan dat wel eens een beslissende fase in het beleid rond nationale landschappen betekenen.

‘Nationale landschappen; beleidsdilemma’s in de praktijk’

Reageer op dit artikel