nieuws

Zink en koper zijn wel milieuvriendelijk

bouwbreed

In Cobouw, 19 februari is in de ru-briek Jurisprudentie de uitspraak ‘Koperen regenpijp schadelijk voor grondwater’ opgenomen. De rechter oordeelde procedureel en moest zich baseren op het vigerende be-leid van de Provincie Brabant. Jules Wilhelmus, vindt dat het beleid van de provincie achterhaald is en pleit voor eerherstel van koper en zink.

Koper en zink zijn zware metalen en toepassing in de bouw (goten en daken) wordt hier en daar zor- gelijk bekeken. Zo ook in Brabant. Regenwater komt in contact met het zink en koper en verdwijnt vervolgens in riool, sloot of in de grond. Dat kan niet goed zijn, toch? Dit was vroeger het beeld. En dat was het beleid van een flink aantal lagere overheden. Inmiddels ligt er bewijs op tafel dat de ingesleten mening moet worden bijgesteld. En dat beleid gebaseerd op deze mening dus achterhaald is. Brabant houdt vast aan een beleid dat in 1995 is vast-gesteld. De provincie beroept zich op de Kader Richtlijn Water waarin koper en zink als gevaarlijk en schadelijk zouden worden gekwalificeerd. Dit is onjuist. Koper en zink staan niet meer op een probleemlijst, dus ook dit is geen rechtvaardiging voor het roestige beleid.
Zink en koper zijn essentiële metalen voor planten, dieren en mensen. Zink en koper komen in forse hoeveelheden voor in de natuur. De mens voegt zink en koper toe aan de natuurlijke con-centraties door toepassing in de landbouw (veevoeder), verkeer (verzinkte vangrail) en door toe-passing van bouwmetalen. De vraag is of deze toevoegingen het milieu schaden. Neem bijvoorbeeld bouwzink. De laatste tien jaar heeft nationaal en internationaal onderzoek uitgewezen dat zink- en koperemissies geen milieuprobleem vormen. Niet al-leen draagt deze bron minder dan 10 procent bij aan de totale emis-sies, maar we zijn ook genuanceerder over de impact gaan denken. Voor de mens zijn de zinkemissies helemaal geen probleem. We moe-ten eerder oppassen geen zinktekort op te lopen.
Voor plant en dier is er geen probleem zolang je maar binnen de grenzen blijft. Dan hebben we het dus over metingen en normen. In Nederland wordt de huidige norm op sommige plekken over-schreden. Daar horen ook plekken bij waar de mens nauwelijks iets toevoegt, maar de natuur zoveel zink circuleert dat alleen daardoor de norm wordt overschreden. Dat vereist een herbezinning over de norm. En daar wordt hard aan gewerkt. Daarbij moet bij de me-tingen het begrip biobeschikbaarheid worden toegepast. Je moet in de sloot niet totale hoeveelheden zink meten, maar slechts de niet-gebonden, beschikbare, hoeveelheid. Deze inzichten zijn geen uitvindingen van de industrie – ze zijn aangedragen door de wetenschap en verankerd in EU-regelgeving. De provincie Brabant propageert de toepassing van alternatieve materialen. Bedacht moet worden dat alle materialen die in contact komen met hemelwater uitlogen. Ook pvc, hout en riet. De vraag is of uitloging leidt tot milieuschade. Maar er is meer. Milieu is meer dan emissies. Zink en koper zijn materialen die na een lange levensduur (75 jaar) ge-recycled worden en zonder verlies van eigenschappen opnieuw in de keten komen. Deze eindeloze recycling past in de ‘Cradle-to-Cradle’ gedachte die door minister Cramer en vele anderen wordt gepropageerd.
Van gewalst zink wordt meer dan 96 procent hergebruikt. Door deze recycling is de energiebalans (CO2) per strekkende meter zink en koper veel beter (tot een factor tien) dan die van alternatieve materialen zoals pvc. Uit milieuoogpunt (klimaat) zou het juist zijn ook deze aspecten in de beoordeling mee te nemen. Deze feiten schreeuwen om een renaissance van het imago van zink en koper. Moeten zink en koper dan maar ongebreideld worden toegepast? Nee, natuurlijk niet. Er zijn situaties waar het hemelwater via grote oppervlaktes in kwetsbare sloten, vijvers en grond komt. In die gevallen kan coating of filtratie de oplossing bieden. Die technieken zijn beschikbaar. De stelling dat zink en koper milieuvriendelijke materialen zijn, blijft dus door de feiten overeind. Het is tijd dat deze erkenning wordt verankerd in heldere regelgeving. Vanuit Den Haag maar ook in de provincie Brabant. Het is niet in het belang van het milieu en strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat de provincie toepassing van bouwzink en – koper ontmoedigt.

Reageer op dit artikel