nieuws

Zeewering breder en hoger in Perkpolder

bouwbreed

– Wind, zon en rondom water. Vanaf een tien meter hoog bastion kunnen de toekomstige bewoners en bezoekers van Perkpolder vooral genieten van de Zeeuwse elementen. Door het water meer ruimte te geven, hopen de pps-partijen vooral mensen van buiten de regio te lokken. “San Michel in de polder”.

Perkpolder is vooral bekend geworden door de jarenlange radioberichten over het veer tussen Kruiningen en Perkpolder. Na de bouw van de Westerscheldetunnel verdwenen de veerboten en sindsdien liggen het verkeersplein en de veel te brede ontsluitingsweg N689 er verlaten bij. Hierdoor verdwenen ruim honderd arbeidsplaatsen, waardoor de gemeente Hulst samen met provincie en Rijkswaterstaat het initiatief nam de polder een tweede kans te geven om naam te maken.
Het roer gaat drastisch om: Integraal en multifunctioneel zijn de nieuwe toverwoorden. Bovenop een tien meter hoge waterkering komen binnen een paar jaar 250 woningen en een ‘welness’-hotel. Het bastion is hoog genoeg om de zeespiegelstijging voor de komende paar honderd jaar te weerstaan.
“Daarvoor gaan we het bestaande veerplein met nog vier meter verhogen en dat heeft heel wat voeten in aarde”, weet projectleider Marcel de Theije van de provincie. De bestaande waterkering wordt naar achteren verlegd en gecontroleerd doorgestoken zodat een schiereiland ontstaat. In het natte gebied komt een jachthaven met 350 plekken en vooral binnendijks en buitendijks veel natuur met ruimte voor vogels.

Golfbaan

Daarachter komen nog eens 200 deeltijdwoningen en een golfbaan. De huizen komen op terpen en landtongen, want ook daar wordt rekening gehouden met de grillen van de zee en mag het gebied beperkt en gecontroleerd onderstromen. Hieraan ligt het gedachtegoed van ComCoast ten grondslag waarin zeeweringen breder en multifunctioneler worden. Bij gebleken succes zal de pilot navolging krijgen bij de herinrichting van andere kustgebieden.
Hulst en de provincie zullen samen met AM en Rabo Bouwfonds op gelijkwaardige basis participeren in een publiek private samenwerking om de investering van de grond te krijgen. Het ‘Samen uit, samen thuis’-principe betekent ook delen van de risico’s, maar ook van het te verwachten rendement. Met de integrale herinrichting van het gebied is ruim 110 miljoen euro gemoeid.
“We wilden zo snel mogelijk een realistisch en haalbaar plan. Daarvoor is het nodig dat erkende gebiedsontwikkelaars aanschuiven. Stenenstapelaars hebben we bewust buiten de deur gehouden”, licht Guido Totté van de gemeente Hulst toe. Op uitnodiging mochten vier combinaties van ontwikkelaars hun visie kenbaar maken, waaruit AM/Rabo Bouwfonds als beste naar voren kwam.

Procedure

“Met die procedure zitten we goed”, weet De Theije inmiddels. De uitspraak van het Europese Hof over Rouen heeft onder de partijen voor flink wat onrust gezorgd bij het opzetten van de grondexploitatiemaatschappij. “Je hebt je aan de regels te houden, daarover is geen enkele onenigheid, maar het kost maanden voordat duidelijk is wat zo’n uitspraak betekent voor ónze plannen”, licht de projectleider toe. De publieke onderdelen zoals de waterkering en infrastructuur zullen openbaar worden aanbesteed. AM mag de woningen gaan bouwen, maar ook dat mag volgens de nieuwe leidraad van het ministerie van VROM en Neprom.
Na de selectie van AM en Rabo Bouwfonds is de gebiedsontwikkeling verder uitgewerkt in zes gezamenlijke workshops onder leiding van voormalig rijksbouwmeester Cees Rijnboutt en landschapsontwerpers van Buro Lubbers. “Een gouden greep, want daar is een plan uitgekomen waar alle partijen - publiek en privaat - een duidelijk belang bij hebben. Op die gezamenlijke basis kun je steeds terugvallen. Met zoveel partijen ligt stroperigheid op de loer, maar een gezamenlijk doel werkt goed”, aldus Totté. Het moet werken, want een alternatief plan, bijvoorbeeld bij tegenvallende verkoopcijfers, is niet gemaakt. “Dit is het, en zo gaan we het doen”, stelt projectleider Marcel de Theije van de provincie.
Bewust is gekozen voor een bijzondere vrijliggende woonlocatie en niet voor uitbreiding van de bestaande kern van Kloosterzande. “Daarop komen vooral mensen uit de regio op af en met dit soort aantallen mik je vooral op mensen van buiten Zeeuws-Vlaanderen. Met een kwalitatief ijzersterk programma voegen we iets toe aan het gebied.”, weet projectmanager Antoinette Wilmot van AM uit ervaring.”

Lange adem

Begin 2012 is een realistisch jaartal om de eerste woningen op te leveren, schat Rabo Bouwfonds collega Bert Jeucken in. De projectpartners verwachten in 2010 te beginnen met de waterkering en aanpassing van de infrastructuur. Werk met werk maken is daarbij het uitgangspunt. Zo zal uitkomende grond zoveel mogelijk worden hergebruikt voor ophoging van de andere delen.
Het rood voor groen-principe gaat vooral gelden voor de pachters en grondeigenaren. De projectleider voorspelt: “Een kwestie van lange adem en veel onderhandelen. We willen agrariërs zoveel mogelijk alternatieven in de buurt bieden. Dat gebeurt dat op basis van vrijwilligheid, onteigening is niet nodig.”

Perkpolder

Contractvorm: pps op 50%/50%
Contractpartners: Hulst, Zeeland, AM en Rabo Bouwfonds
Investering: 110 miljoen euro
Plannen: jachthaven, hotel, 250 permanente woningen, 200 deeltijdwoningen, 18-holes-golfbaan, aanpassing N689, 35 ha binnendijkse zilte natuur en 75 ha buitendijkse natuur
Start uitvoering: 2010
Oplevering: 2017

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels