nieuws

Vergoeding voor niet geleverde waterpartij

bouwbreed

Het geschil over de waterpartij komt voor de Raad van Arbitrage (RvA 9 januari 2008, nummer 29.098). In verschillende contractstukken staat vermeld dat de opdrachtgevers recht hebben op een waterpartij naast hun woning. De woning is destijds ook opgeleverd met daarnaast een waterpartij. De kavel van de buren (en de waterpartij) is echter door een nevenondernemer van hun ver-koper verkocht en de buren hebben de waterpartij inmiddels gevuld met grond. Opdrachtgevers menen dat hun ondernemer ervoor moet zorgen dat naast hun perceel weer een waterpartij ontstaat conform de gemaakte afspraken en dat zij anders recht hebben op een schadevergoeding. Ondernemer meent dat hij tot geen van beiden kan worden gehouden omdat hij heeft geleverd conform de overeenkomst mét waterpartij, die vervolgens is gedempt door de buren met wie hij in geen enkele contactuele relatie staat.

Het geschil over de waterpartij komt voor de Raad van Arbitrage (RvA 9 januari 2008, nummer 29.098). In verschillende contractstukken staat vermeld dat de opdrachtgevers recht hebben op een waterpartij naast hun woning. De woning is destijds ook opgeleverd met daarnaast een waterpartij. De kavel van de buren (en de waterpartij) is echter door een nevenondernemer van hun ver-koper verkocht en de buren hebben de waterpartij inmiddels gevuld met grond. Opdrachtgevers menen dat hun ondernemer ervoor moet zorgen dat naast hun perceel weer een waterpartij ontstaat conform de gemaakte afspraken en dat zij anders recht hebben op een schadevergoeding. Ondernemer meent dat hij tot geen van beiden kan worden gehouden omdat hij heeft geleverd conform de overeenkomst mét waterpartij, die vervolgens is gedempt door de buren met wie hij in geen enkele contactuele relatie staat.

Herstel

De buren van opdrachtgevers hebben eerder (voordat zij de waterpartij dempten) een juridische procedure gevoerd met hun ondernemer omdat ook hun perceel niet was opgeleverd zoals overeengekomen. Zij hebben een schadevergoeding gekregen. Opdrachtgevers zijn in dat juridische geschil terecht niet betrokken geweest, omdat het gebied van de waterpartij niet tot hun perceel behoorde. Het gebied van de waterpartij is aan de buren verkocht zonder kennelijk enige verplichting voor de buren om die waterpartij in stand te houden. Dit betekent dat de vordering van opdrachtgevers tot het herstellen van de waterpartij niet kan wor-den toegewezen. Arbiter kan ondernemer niet verplichten in te grijpen in de onbezwaarde eigendomsrechten van de eigenaar van het naastgelegen perceel. Wél kunnen opdrachtgevers aanspraak maken op schadevergoeding. Naar het oordeel van arbiter is sprake van schade. Deze schade heeft geen betrekking op het wegvallen van het verwachtte uitzicht (op de waterpartij) maar op waardevermindering van de woning. Het gebruik van de grond tegen de gevel levert gevaar op voor de zijgevel van de woning van opdrachtgevers, nu die gevel is opgebouwd als een tamelijk zachte en licht beschadigbare isolatiegevel. Dit gevaar had zich bij de handhaving van water langs de gevel niet voorgedaan. Arbiter stelt de waardevermindering die daar uit voortvloeit vast op 15.000,00 euro.

Aansprakelijkheid

De vraag is nu of ondernemer aansprakelijk is voor die schade aan de gevel. De ondernemer meent van niet omdat hij niet van doen heeft gehad met de verkoop van de kavel van de buren. Arbiter oordeelt anders. De nevenondernemer van ondernemer heeft nagelaten er voor te zorgen dat de naastgelegen kavel in overeenstemming zou zijn met de situatie die opdrachtgevers op basis van hun overeenkomst mochten verwachten. Arbiter oordeelt dat niet aan opdrachtgevers een situatie in het vooruitzicht kan worden gesteld die achteraf blijkt te kunnen worden weggenomen, omdat is verzuimd de handhaving van die situatie in de verdere planontwikkeling te regelen. Deze tekortkoming in de afstemming van de verschillende deelplannen van het project is aan ondernemer toe te rekenen. Arbiter wijst de schadevergoeding van 15.000,00 euro dan ook toe.

jurisprudentie

Opdrachtgevers hebben een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. De in de verkoopbrochure opgenomen situatietekening geeft een waterpartij aan naast de kavel van opdrachtgevers. Na oplevering dempen de bewoners van de naastgelegen woning de waterpartij. De verkrijgers van de woning eisen een schadevergoeding.

Reageer op dit artikel