nieuws

Klimaatbeleid EU levert veel geld op

bouwbreed

Op dit moment kiest Nederland voor de inzet van grootschalige fossiele energiecentrales. Het kabinet heeft recent ingestemd met de bouw van nog eens drie kolengestookte centrales. Zij hebben echter grote nadelen. Een kolen- of gasgestookte centrale stoot een grote hoeveelheid broeikasgas uit; waarvan deskundigen betwijfelen of ondergrondse opslag goed te regelen is.

Op dit moment kiest Nederland voor de inzet van grootschalige fossiele energiecentrales. Het kabinet heeft recent ingestemd met de bouw van nog eens drie kolengestookte centrales. Zij hebben echter grote nadelen. Een kolen- of gasgestookte centrale stoot een grote hoeveelheid broeikasgas uit; waarvan deskundigen betwijfelen of ondergrondse opslag goed te regelen is.
Ten tweede: deze centrales hebben een elektrisch rendement van maar 40 procent, de overige 60 procent is restwarmte. Die restwarmte lozen de centrales.
Het nuttig inzetten van die restwarmte is te duur, omdat de centrales vaak te ver van woonwijken af staan.

Ingrijpend

Ik pleit daarom voor een forse uitbreiding van het aantal lokale duurzame installaties in ons land. Deze innovatie dringt het verbruik van fossiele brandstoffen ingrijpend terug en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.
In de glastuinbouw is het nu al mogelijk om overtollige zonnewarmte in de zomer te oogsten, op te slaan in de bodem en in de winter weer in te zetten voor de verwarming van de kassen zelf en voor de omliggende huizen en kantoren. De ‘Kas als energiebron’ heeft al bewezen dat een kas netto meer energie kan opleveren dan dat ze verbruikt. Deze techniek is nu ook beschikbaar voor de bouw van woningen en kantoren. Architecten en bouwers moeten dan wel Zeer Lage Temperatuur Verwarming (ZLTV) in bijvoorbeeld vloerverwarming toepassen: water van 27˚C volstaat om elke ruimte op continue circa. 20˚C te houden. In de Zuidplaspolder (Zuid-Holland) staan in totaal 8.000 woningen en kantoren in combinatie met 280 hectare kassen gepland. Elke hectare kas houdt genoeg warmte over om ruim honderd woningen te verwarmen, zo voorziet de tuinbouw hier in de duurzame warmtevraag.

Volumineus

Een tweede voordeel van lokale installaties is, dat ze in combinatie met een vergistingsinstallatie of vergasser gebruik kunnen maken van de overtollige biomassa van de lokale land- en tuinbouw. Volgens HoSt, een bedrijf dat enkele tientallen vergistingsinstallaties in Nederland heeft gebouwd, kan biomassa 24 procent van het aardgasverbruik vervangen. Biomassa is vaak volumineus en de verwerking moet daarom bij uitstek lokaal gebeuren. Decentrale vergisting of verbranding levert een essentiële bijdrage aan de overgang naar een duurzame energie infrastructuur. Anders dan de kolencentrales kunnen lokale systemen hun warmte wél nuttig kwijt aan de omgeving.
Het derde voordeel van lokale installaties is hun veel kortere af-schrijvingsduur: bijvoorbeeld tien jaar in plaats van dertig jaar voor een kolencentrale. De ontwikkelingen in energieland gaan snel; installaties die nu nog niet renda-bel zijn, kunnen dat over vijf jaar wel zijn. Maar als je een groot- schalige centrale pas na dertig jaar vervangt, houdt die verouderde technologie al die tijd de toepassing van nieuwe technieken tegen.

Afstemmen

De glastuinbouw wil een belangrijke rol vervullen in het leveren van duurzame energie. Gemeenten moeten daarom de ruimtelijke ordening afstemmen op deze ont-wikkeling. Concreet betekent dit dat gemeenten glastuinbouw en vergistingsinstallaties op beperkte afstand van nieuwe bebouwing inplannen en dat zij de land- en tuinbouw ruimte moeten bieden om als energieleverancier op te treden. Een laatste voordeel van duurzame lokale energieopwekking is een economische. Een groep tuinders in Waddinxveen heeft bijvoorbeeld samen met een Volker Wessels een lokaal warmtebedrijf voorgesteld. De tuinders krijgen een redelijke prijs voor de duurzame restwarmte en de be-woners betalen een lage prijs voor hun warmte. Anders dan bij com-merciële warmtebedrijven stijgt de warmteprijs niet jaarlijks mee met de gasprijs. De zon wordt toch ook niet elk jaar duurder? De investering in de warmtevoorziening komt vooral ten goede aan de lokale economie en niet aan de ongewenste invloed van Rusland of Arabische staten. Kortom, inves-teringen in lokale energiecentrales, in combinatie met energiebesparing, stellen de discussie over de EU-plannen in een ander daglicht: er zijn goede alternatieven beschikbaar voor het terugdringen van de CO2-emissies die de lokale economie ook nog eens geld kunnen opleveren.

Reageer op dit artikel