nieuws

Gegoochel met criteria afgestraft

bouwbreed

Mogen na aankondiging van de opdracht nog wegingsfactoren en subcriteria worden vastgesteld? Die vraag stond centraal in een zaak die diende voor het Hof van Justitie van de EG (C-532/06). Echter eerst diende de Europese rechter eerst even stil te staan bij het verschil in kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria.

Mogen na aankondiging van de opdracht nog wegingsfactoren en subcriteria worden vastgesteld? Die vraag stond centraal in een zaak die diende voor het Hof van Justitie van de EG (C-532/06). Echter eerst diende de Europese rechter eerst even stil te staan bij het verschil in kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria.
Een Griekse gemeenteraad heeft
op enig moment een aanbesteding uitgeschreven voor een overheidsopdracht inhoudende het verrichten van een onderzoek naar onder meer de kadasteropname, de stedelijke vormgeving etc.
Als ‘gunnings’criteria bij de opdracht was een bepaalde rangordening opgenomen, waarbij voorop stond de aangetoonde onderzoekservaring van de deskundige over de afgelopen drie jaren. Op een tweede plaats kwam de personeelsbezetting en de uitrusting van het bureau, gevolgd door het ‘gunnings’criterium van de capaciteit om het onderzoek binnen een bepaalde tijdsplanning te volbrengen.
Voor de beoordeling van de inschrijvingen zijn na de aankondiging van de opdracht wegingcoëfficiënten en subcriteria voor de drie ‘gunnings’criteria gedefinieerd. In dat verband is na aankondiging van de opdracht bepaald dat de gunningscriteria in een bepaalde verhouding zouden worden meegewogen. Ten aanzien van de beoordeling van de onderzoekservaring van de deskundige is na de aankondiging van de opdracht door de aanbestedingscomité het bedrag van de uitgevoerde onderzoeken in aanmerking moesten worden genomen.
Bij opdrachten werd het toe te kennen puntenaantal hoger naarmate de opdrachtsom van de uitgevoerde onderzoeksopdracht hoger was geweest. Ook ten aanzien van de personeelsbezetting werd achteraf een bepaalde weging aangebracht. De partijen aan wie de opdracht aan de neus voorbij ging, vochten het gewraakte gunningsbesluit van de gemeenteraad - met succes - aan. De inschrijvende partijen aan wie de opdracht niet was gegund, meenden dat de gemeenteraad niet achteraf wegingcoëfficiënten en subcriteria had mogen vaststellen.
Het Europese Hof van Justitie EG moest antwoord geven op een vraag van de Griekse verwijzende rechter of de aanbestedingsrichtlijn zich verzet om achteraf subcriteria en wegingcoëfficiënten voor de in het bestek of de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria vast te stellen. Allereerst dient eerst de voorvraag gesteld te worden of criteria als personeelsbezetting, onderzoekservaring e.d. wel als gunningscriteria zijn te kwalificeren en niet als criteria voor kwalitatieve selectie.
Aan de gunningsvraag komt men pas toe als de geschiktheid van de inschrijvers is gebleken; dit zijn twee afzonderlijke onderzoeken van een aanbestedende dienst. De geschiktheid van de inschrijvers heeft betrekking op de economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid e.d. De gunningscriteria zijn van tweeërlei: de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding. Het Europese Hof overweegt dat uitgesloten zijn ‘gunningscriteria’ uit het rangordelijstje van drie punten, die er niet toe strekken om de economisch meest voordelige aanbieding vast te stellen, maar die in feite neerkomen op het beoordelen van de kwaliteit van de inschrijver.
Zo vallen ‘gunningscriteria’ als personeelsbezetting, ervaring en dergelijke af als gunningscriteria. Het beginsel van gelijke behandeling van de marktdeelnemers en van de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting verzetten zich ertegen dat achteraf wegingsfactoren en subcriteria worden gehanteerd, zodat het antwoord op de prejudiciële vraag ontkennend beantwoord moest worden.

Reageer op dit artikel