nieuws

Dekker pakt regeldruk aan

bouwbreed Premium

Het moet afgelopen zijn met gemeenten die boven op nationale regelgeving nog eens eigen regels stellen. Dit is een van de aanbevelingen van de commissie-Dekker.

Dekker pakt regeldruk aan

De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw is onder leiding van oud-VROM-minister Sybilla Dekker bezig de regeldruk en vergunninglast door te lichten om het ontwikkelaars en bouwers niet onnodig moeilijk te maken.
Uitgangspunt van de commissie, die vorige week deskundigen uit de bouw heeft geconsulteerd over voorlopige aanbevelingen, is overheidsingrijpen te beperken tot het noodzakelijke en ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid te laten dragen.
Op lokaal niveau wijst de commissie daarbij af dat gemeenten nadere en aanvullende eisen stellen boven op landelijke geldende voorschriften. Waar lokale overheden nadere voorschriften moeten stellen, bepleit de commissie deze voorschriften eenduidig te formuleren.
Dekker is er verder voorstander van de preventieve toets op het Bouwbesluit af te schaffen. De bouw zelf moet aangeven plannen integraal bekeken te hebben die dan voldoen aan het Bouwbesluit. De overheid moet zich beperken tot toezicht op de procesbeheersing van de vergunninghouder.
Dit systeem kan worden gekoppeld aan certificering, waarbij de overheid nog wel toetst aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Deze taakverlichting voor de overheid wil Dekker terugzien in lagere bouwleges.
Daarnaast pleit Dekker voor globalere bestemmingsplannen. Die zijn door hun gedetailleerdheid nu te star. In een bestemmingsplan-nieuwe-stijl moet wat haar betreft worden vastgelegd wat de veranderingen mogen zijn en niet hoe het zou moeten zijn.
De commissie wil voor gebiedsontwikkeling een vorm van gebiedsconcessies introduceren. Dat is een overeenkomst tussen overheid en een privaat consortium dat voor een bepaalde periode een gebied herinricht en beheert. De overheid beperkt zich tot randvoorwaarden. Dit voorjaar komt Dekker met de definitieve aanbevelingen.

Reageer op dit artikel