nieuws

Protestentegen komst Europol

bouwbreed

Nu het met de ‘samenspraak’ niet wil lukken zal de Raad van State het druk krijgen met een forse hoeveelheid bezwaarschriften gericht tegen de bouwplannen voor Europol in Den Haag. De nieuwe vestiging van Europol is gepland in het World Forum Park. Er is sprake van fundamentele kritiek. Want het concept-bestemmingsplan voor het Con- gresgebouwgebied is omstreden. Door het wijkbestuur Statenkwartier alleen al zijn ruim 40 overwegingen aangegeven. Ook andere organisaties hebben zich op dit aspect krachtig uitgesproken. Het gebied is een slechte locatie voor de beoogde hoofdvestiging met een omvangrijk veiligheidsrisico. Het gebied kan veel beter bestemd worden voor publieksvriendelijke instellingen en woningen. Dat zou ook veel beter passen bij de hui-dige functies. Het vormt een geliefd woongebied met aantrekkelijke uitgaans- en recreatievoorzieningen met het Gemeentemuseum, het populair-wetenschappelijke museum Museon, het grootbeeldfilmtheater Omniversum, twee grote hotels (Bel Air en Dorint) en het Congresgebouw zélf, waar niet alleen congressen worden georganiseerd, maar ook theatervoorstellingen worden gegeven. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen hier deze culturele voorzieningen. “Dit was en is in volume en publieksbewegingen het zwaartepunt van de bestemming van het gebied”, vindt het wijkbestuur. Het nu voorliggende bestemmingsplan doet met Europol de oorspronkelijke opzet van het gebied “definitief kantelen naar publieksonvriendelijk, afsto-tend en dreigend, ook naar omwonenden”.

Nu het met de ‘samenspraak’ niet wil lukken zal de Raad van State het druk krijgen met een forse hoeveelheid bezwaarschriften gericht tegen de bouwplannen voor Europol in Den Haag. De nieuwe vestiging van Europol is gepland in het World Forum Park. Er is sprake van fundamentele kritiek. Want het concept-bestemmingsplan voor het Con- gresgebouwgebied is omstreden. Door het wijkbestuur Statenkwartier alleen al zijn ruim 40 overwegingen aangegeven. Ook andere organisaties hebben zich op dit aspect krachtig uitgesproken. Het gebied is een slechte locatie voor de beoogde hoofdvestiging met een omvangrijk veiligheidsrisico. Het gebied kan veel beter bestemd worden voor publieksvriendelijke instellingen en woningen. Dat zou ook veel beter passen bij de hui-dige functies. Het vormt een geliefd woongebied met aantrekkelijke uitgaans- en recreatievoorzieningen met het Gemeentemuseum, het populair-wetenschappelijke museum Museon, het grootbeeldfilmtheater Omniversum, twee grote hotels (Bel Air en Dorint) en het Congresgebouw zélf, waar niet alleen congressen worden georganiseerd, maar ook theatervoorstellingen worden gegeven. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen hier deze culturele voorzieningen. “Dit was en is in volume en publieksbewegingen het zwaartepunt van de bestemming van het gebied”, vindt het wijkbestuur. Het nu voorliggende bestemmingsplan doet met Europol de oorspronkelijke opzet van het gebied “definitief kantelen naar publieksonvriendelijk, afsto-tend en dreigend, ook naar omwonenden”.
Onbehoorlijk
De publieksaantrekkende kernfunctie van het gebied conflicteert mijns inziens inderdaad opvallend met de geplande nieuwbouw. De beoogde kantoren van Europol en Eurojust en de gewenste uitbreidingen van het Joegoslavië-tribu-naal en het OPCW-gebouw, scher- men zich juist af van het publiek. Zeker als Eurojust er nog bij komt en de taken van Europol verder worden uitgebreid ontstaat een volledige gebiedsafsluiting met prikkeldraadhekken, videobewaking en controlerende veiligheidsbeambten. Het is overigens opval-lend dat de geplande nieuwbouw voor het hoofdkantoor van Euro-just, de organisatie voor justitiële samenwerking in Europa, niet in het concept-bestemmingsplan voorkomt. Eind maart 2007 maak-ten toenmalige burgemeester Deetman, staatssecretaris Albayrak van Justitie en de Rijksgebouwendienst bekend, dat Eurojust zich in Den Haag zou vestigen. Volgens de door partijen ondertekende intentieverklaring moet het nieuwe gebouw in het Congresgebouwgebied over vijf jaar klaar zijn. Het wijkbestuur noemt dit “onbetrouwbaar bestuur”.

Verdedigbaar

De discussie en strijd over de komst van Europol zal zich – zoals het zich nu laat aanzien – verplaatsen naar de Raad van State. De kans op een gezamenlijke oplossing, op een ‘verdedigbaar’ compromis, is van de baan. De onderlinge verhoudingen en communicatie tussen gemeente en enkele, direct betrokken wijk- of buurtverenigingen zijn gespannen; het overleg over de plannen voor het Congresgebouw is zelfs opgeschort. De weigering om eerder aangedragen, alternatieve locaties voor Europol nader te onderzoeken was daarbij voor de bewonersorganisaties een breekpunt. Dat betekent voor de invulling van dit kwetsbare, centraal gelegen gebied – het World Forum – niet veel goeds. Zolang de maatschappelijke acceptatie voor de geplande nieuwbouw ontbreekt zullen de juridische procedures een verlammende uitwerking hebben op de relatie tussen de gemeente en een – al dan niet representatief – deel van haar bevolking.

Netwerk

Den Haag kent vele wijk- en buurtverenigingen. Sommige zijn goed georganiseerd en geoutilleerd, sommige hebben een wat minder professionele basis. Veel van deze organisaties – die draaien op bestuurlijke vrijwilligers – krijgen enige vorm van (financiële) ondersteuning van de gemeente. Samen vormen deze verenigingen en stichtingen een informeel netwerk, dat op verschillende niveaus met de gemeente overlegt. Voor wijk- of buurtoverschrijdende zaken zijn er aparte overlegstructuren gecreëerd. Of en in hoeverre wijk- en buurtverenigingen in principiële maar ook in praktische zin ooit delen van de Haagse bevolking kunnen representeren is een vraag die eigenlijk nooit gesteld wordt. Deze informele wijze van belangenbehartiging wordt immers door de meeste, direct betrokkenen als nuttig gezien. Sinds kort staat dat gehele overlegcircuit op tilt. Buurtverenigingen voelen zich met betrekking tot planologische en (stede)bouwkundige onderwerpen niet begrepen en gesteund door het gemeentebestuur, gefrustreerd en soms geschoffeerd.

Reageer op dit artikel