nieuws

Gunnen op waarde

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers zijn zeer geïnteresseerd in alternatieven voor het aanbesteden op laagste prijs. Afhankelijk van bouwopgave en type opdrachtgever kan worden gekozen voor gunnen op waarde, in de praktijk het ‘vaststellen van de meest voordelige inschrijving (EMVI)’. Wel is daarbij een gestandaardiseerde methode nodig voor het meten van de waarde.

Die conclusie staat in de CROW-publicatie 253 ‘Gunnen op waarde: hoe doe je dat? – praktische handreiking voor bouwopdrachten’. De publicatie beschrijft het resultaat van het PSIBouw-project Gunnen op waarde. In dit project zijn bestaande informatie en inzichten gebundeld tot een praktische invulling en wordt uitgelegd wat gunnen op waarde is en hoe het werkt.
De traditionele manier van aanbesteden, gunnen op basis van de laagste prijs, is in de bouwwereld nog steeds gemeengoed. Weliswaar wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van aanbesteden, maar deze vinden nog beperkt ingang. De reden hiervoor blijkt het ontbreken van voldoende breed gedragen of bewezen hulpmiddelen voor het gunnen op basis van kwaliteit in combinatie met de prijs.
Aanleiding voor het PSIBouw-project (PSIBouw staat voor proces- en systeeminnovatie in de bouw) was de constatering dat bouwopdrachten nog vaak worden gegund aan bouwers op basis van de laagste inschrijvingsprijs. Door deze sterke focus op kostprijs-optimalisatie is er op de aanbiedersmarkt geen ruimte voor creativiteit en innovatie. Terwijl die er juist voor kunnen zorgen dat de bouwsector meer toegevoegde waarde levert aan de opdrachtgever. Door te gunnen op waarde zal er meer innovatie optreden. Vernieuwing van de vraag wordt gezien als een van de belangrijkste wegen om te komen tot verandering in de bouwsector. Opdrachtgevers spelen dus een cruciale rol.
De publicatie, tot stand gekomen door inzet van Balance0x26Result, Movisense en CROW, gaat eerst algemeen in op gunnen op waarde. In de context van de aanbestedings-regelgeving betekent gunnen op waarde het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Het gaat om de kwaliteit/meerwaarde in combinatie met de prijs. Aan de orde komen de huidige stand van zaken bij aanbesteden, waarom er gegund zou moeten worden op waarde en op het belang van meetbaar maken van waarde.

Inventarisatie

Na deze inleidende onderwerpen volgt een inventarisatie van de waardebegrippen die een opdrachtgever belangrijk vindt. Er wordt een lijst van de belangrijkste waardebegrippen gegeven, verdeeld over de categorieën productkwaliteit, proceskwaliteit, kwaliteit van de aanbieder en economische factoren. Ook de succesfactoren bij gunnen op waarde komen aan de orde.
Vervolgens staan het kwantificeren en het beoordelen van de waardeaspecten centraal. Dit in samenhang met de aanbestedingsregelgeving. Om te kunnen gunnen op waarde moeten de waardeaspecten specifiek en meetbaar worden gemaakt. Waarde kan worden uitgedrukt in (rapport)cijfers en in euro’s. Voor het vergelijken van de aanbiedingen kan de waarde-minus-prijsmethode worden gehanteerd of de waarde-gedeeld-door-prijsmethode. Op basis van de uitkomsten van het project is een rekenblad ontwikkeld waarmee aanbesteders kunnen gunnen op waarde. De werking van het rekenblad wordt toegelicht in een voorbeeldcase, waarbij gebruik is gemaakt van de waarde-minus-prijsmethode.

Gunnen op waarde

CROW-publicatie 253 ‘Gunnen op waarde’ kost € 37,- (inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland) en is te bestellen via de website: www.crow.nl/shop, per fax (0318) 62 11 12, of per post: Postbus 37, 6710 BA Ede.

Reageer op dit artikel