nieuws

CE-markering gaat over producten

bouwbreed

Bij de Europese lidstaten ligt een herzieningsvoorstel van de Europese richtlijn bouwproducten ter discussie. Na kennisname vraagt Nico Scholten zich af of Nederland daar nu wijzer van wordt of juist slechter.

De Europese richtlijn bouwproducten wordt om vier redenen herzien: verduidelijking: wat is de presentiebenadering, is CE-mar-kering wel of niet verplicht, et cetera; vereenvoudiging: de proce-dures kunnen minder ingewikkeld; midden – en kleinbedrijf: onnodige hindernissen moeten worden weggenomen; betrouwbaarheid: het systeem laat teveel te wensen over. Het gaat hier te ver om alle onderwerpen te behandelen dus gaan we nu enkel in op de tweede reden. Een belangrijke vraag is of de CE-markering nu verplicht is of niet. Het ant-woord is nogal verrassend. Voor continentaal Europa is het dat wel, maar voor Nederland de facto niet. Opvallend is dat het niet hoeft als in het land van levering geen publiekrechtelijke eisen ten aan-zien van producten gelden (artikel 4, vierde lid, van de voorgenomen Regulation). Nu is het zo dat Nederland welbewust geen eisen stelt aan bouwproducten. Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan bouwwerken. Wij zijn alleen geïnteresseerd in de prestatie van het bouwwerk, het samenstel van producten. Op deze wijze ligt de weg tot innovatie permanent open. Deze logische keuze werd al door het Kabinet Lubbers I in 1982 gemaakt. Wat is het gevolg van dit voorstel als we niet snel wakker worden en actie ondernemen? Voor al onze import geldt dan dat CE-markering niet vereist is. Dus alle producten die qua eigenschappen niet voldoen aan wat andere landen vragen of waarvan de eigenschappen niet zijn bepaald, worden wel aan Nederland gele-verd. We weten wat er dan in een prijsmarkt gebeurt. Dit zet ons bedrijfsleven op achterstand, het verlaagt de bouwkwaliteit en verschuift de kosten van de buiten-landse producent naar de afnemer.

Innovatie

Hebben we met zijn allen zitten slapen? NVTB? Ministeries? We zullen de Europese Commissie snel en met kracht opnieuw en herhaald moeten uitleggen dat een bouwproduct geen bouwwerk is en dat innovatie alleen tot stand komt door eisen te stellen aan het bouwwerk. Het stellen van pu-
bliekrechtelijke eisen aan bouwproducten moet worden ontmoedigd en het stellen van prestatie-eisen aan bouwwerken juist bevor-
derd. Ook het EU medegefinancierde project PeBBu van het CIB vraagt daarom: “We willen toch blijven concurreren met de rest van de wereld en juist de voorsprong die wij hebben genomen, met onze toekomstgerichte democratische regelgeving, vasthouden”.

Dumpplaats

Voorkomen moet worden dat wij straks de dumpplaats voor ver-dachte bouwproducten worden. Artikel 4 van het voorstel mag niet zo blijven staan. De recente wijzi-ging van het Bouwbesluit 2003 in de artikelen 1.6 en 1.7 leveren ook geen bijdrage aan het gesignaleerde probleem. Bij die wijziging wordt zonder nadere voorwaarden gesteld dat het leveren met CE-markering voldoende bewijs is dat aan het Bouwbesluit 2003 is voldaan. De CE-markering gaat echter over een product en niet over bouwwerkeigenschappen.

Reageer op dit artikel