nieuws

Omwonenden tegen glastuinbouw

bouwbreed Premium

Glastuinbouw is een onderwerp dat in het kader van ruimtelijke ordening en milieu steeds vaker ter sprake komt. Verschillende politieke partijen zetten in op een maximaal aantal hectaren glas, het verminderen van ‘verspreid glas’ en stimuleren van duurzame glastuinbouw.

Glastuinbouw is een onderwerp dat in het kader van ruimtelijke ordening en milieu steeds vaker ter sprake komt. Verschillende politieke partijen zetten in op een maximaal aantal hectaren glas, het verminderen van ‘verspreid glas’ en stimuleren van duurzame glastuinbouw.
De glastuinbouw neemt in relatie tot de woningbouw namelijk een groot ruimtebeslag in en de vraag naar meer ruimte eveneens. Daarbij is sprake van milieuhinder (lichthinder). Het college van B en W van Maasdriel heeft een bouwvergunning eerste fase verleend voor onder andere het oprichten van tuinbouwkassen. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens.
Op de gronden waarop de glastuinbouw zou moeten komen rust de bestemming ‘Agrarisch gebied’ met als nadere aanduiding ‘zone glastuinbouw’. In de planvoorschriften is daarbij de volgende voorwaarde opgenomen: ‘aangetoond dient te worden dat het nieuwe agrarische bedrijf, gelet op de ligging, aard en omvang, ten opzichte van de in de nabijheid gelegen functies een zodanig beperkte (milieu)hinder zal veroorzaken dat daardoor de belangen van deze functies niet in onevenredige mate zullen worden geschonden’.
De omwonenden stellen nu dat het college van B en W geen bouwvergunning eerste fase mocht verlenen, omdat dit in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan. Volgens omwonenden is namelijk niet aangetoond dat het nieuw te vestigen bedrijf een dermate beperkte (milieu)hinder zal veroorzaken dat hun belangen daardoor niet zullen worden geschaad. In dit geval is naast het bestemmingsplan ook het Besluit Glastuinbouw van toepassing.
De Raad van State (hierna de Afdeling) stelt dat als het bedrijf voldoet aan de voorschriften behorende bij het Besluit Glastuinbouw en eventueel door het college van B en W te stellen nadere eisen er geen sprake zal zijn van een zodanige (milieu)hinder dat de belangen van omwonenden daardoor in onevenredige mate zullen worden geschonden. Daarbij merkt de Afdeling nog op dat wanneer in de toekomst sprake is van overtreding van de voorschriften behorende bij het Besluit Glastuinbouw, omwonenden op dat moment het college van B en W kunnen verzoeken om handhavend op te treden. Onder de gegeven omstandigheden heeft het college van B en W voldoende gemotiveerd mogen achten dat is voldaan aan de hier zojuist genoemde voorwaarde in de planvoorschriften. Het bouwplan voldoet aan het bepaalde in het Besluit en daarmee tevens aan de eis omtrent milieuhinder in het bestemmingsplan.

Glastuinbouw is een onderwerp dat in het kader van ruimtelijke ordening en milieu steeds vaker ter sprake komt. Verschillende politieke partijen zetten in op een maximaal aantal hectaren glas, het verminderen van ‘verspreid glas’ en stimuleren van duurzame glastuinbouw.
De glastuinbouw neemt in relatie tot de woningbouw namelijk een groot ruimtebeslag in en de vraag naar meer ruimte eveneens. Daarbij is sprake van milieuhinder (lichthinder). Het college van B en W van Maasdriel heeft een bouwvergunning eerste fase verleend voor onder andere het oprichten van tuinbouwkassen. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens.
Op de gronden waarop de glastuinbouw zou moeten komen rust de bestemming ‘Agrarisch gebied’ met als nadere aanduiding ‘zone glastuinbouw’. In de planvoorschriften is daarbij de volgende voorwaarde opgenomen: ‘aangetoond dient te worden dat het nieuwe agrarische bedrijf, gelet op de ligging, aard en omvang, ten opzichte van de in de nabijheid gelegen functies een zodanig beperkte (milieu)hinder zal veroorzaken dat daardoor de belangen van deze functies niet in onevenredige mate zullen worden geschonden’.
De omwonenden stellen nu dat het college van B en W geen bouwvergunning eerste fase mocht verlenen, omdat dit in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan. Volgens omwonenden is namelijk niet aangetoond dat het nieuw te vestigen bedrijf een dermate beperkte (milieu)hinder zal veroorzaken dat hun belangen daardoor niet zullen worden geschaad. In dit geval is naast het bestemmingsplan ook het Besluit Glastuinbouw van toepassing.
De Raad van State (hierna de Afdeling) stelt dat als het bedrijf voldoet aan de voorschriften behorende bij het Besluit Glastuinbouw en eventueel door het college van B en W te stellen nadere eisen er geen sprake zal zijn van een zodanige (milieu)hinder dat de belangen van omwonenden daardoor in onevenredige mate zullen worden geschonden. Daarbij merkt de Afdeling nog op dat wanneer in de toekomst sprake is van overtreding van de voorschriften behorende bij het Besluit Glastuinbouw, omwonenden op dat moment het college van B en W kunnen verzoeken om handhavend op te treden. Onder de gegeven omstandigheden heeft het college van B en W voldoende gemotiveerd mogen achten dat is voldaan aan de hier zojuist genoemde voorwaarde in de planvoorschriften. Het bouwplan voldoet aan het bepaalde in het Besluit en daarmee tevens aan de eis omtrent milieuhinder in het bestemmingsplan.

jurisprudentie

Uitbreiding en nieuwbouw in de glastuinbouw mag vaak alleen nog in de zogenaamde concentratiegebieden. In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS 14 november 2007, zaaknummer 200702852/1) komt nieuwbouw van glastuinbouw aan de orde.

Besluit glastuinbouw

Het Besluit glastuinbouw zal op 1 januari 2008 worden vervangen door het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Gemeenten kunnen -als de lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven en onder bepaalde voorwaarden- afwijken van hetgeen in het Activiteitenbesluit staat. Bedrijven hoeven per 1 januari 2008 in veel minder gevallen een milieuvergunning aan te vragen of een onderzoek te doen. In het Activiteitenbesluit is een flink aantal bestaande algemene milieuregels samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Deze, en andere, informatie kan worden gevonden in de ‘Praktijkgids Milieuregelgeving in het bouwproces’ die gratis kan worden geraadpleegd en gedownload via www.ibr.nl/milieurecht.
De gids kan ook worden geraadpleegd via www.sbr-info.nl.

Reageer op dit artikel