nieuws

EU-besluit fijn stof lijkt voor bouw zegen

bouwbreed

Het dossier luchtkwaliteit blijft een ingewikkeld en buitengewoon moeizaam verhaal. Sinds Nederland een koppeling legt tussen de luchtkwaliteit en de ruimtelijke ordening is er beroering over. Diverse bouwplannen en uitbreidingen van infrastructuur voldeden niet aan de gestelde normen en behaalden bij de Raad van State hun Waterloo. Gelukkig zag ook de rijksoverheid – waar wij als brancheorganisatie al in een zeer vroegtijdig stadium voor waarschuwde – , dat het Besluit Luchtkwaliteit uit 2005 niet voldoende mogelijkheden biedt om de ernstige gevolgen voor de bouwproductie en in het verlengde daarvan voor de maatschappij op te lossen.

Het dossier luchtkwaliteit blijft een ingewikkeld en buitengewoon moeizaam verhaal. Sinds Nederland een koppeling legt tussen de luchtkwaliteit en de ruimtelijke ordening is er beroering over. Diverse bouwplannen en uitbreidingen van infrastructuur voldeden niet aan de gestelde normen en behaalden bij de Raad van State hun Waterloo. Gelukkig zag ook de rijksoverheid – waar wij als brancheorganisatie al in een zeer vroegtijdig stadium voor waarschuwde – , dat het Besluit Luchtkwaliteit uit 2005 niet voldoende mogelijkheden biedt om de ernstige gevolgen voor de bouwproductie en in het verlengde daarvan voor de maatschappij op te lossen.

Bagatelliseren

Waar wij overigens altijd wel de aantekening bij hebben gemaakt, dat we het probleem van de luchtkwaliteit niet willen bagatelliseren. Gezondheid is een groot goed en we moeten er daarom voor zorgen dat we een gezonde woon- en leefomgeving realiseren. Maatregelen aan de bron om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn daarom de enige oplossing. Maar ook pleiten wij voor een volledige ontkoppeling tussen luchtkwaliteit en ruimtelijke plannen.
Het is goed om te zien dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ook daarna toe wilt. Dan is feitelijk alle ellende voorbij. Vaststaat is dat het rigide vasthouden aan cijfers en berekeningen zeker niet de juiste weg is te veel ontwikkelingen in een knellende greep houdt. Daarmee wordt immers onze sector zwaar getroffen, terwijl wij niet de veroorzaker zijn van het probleem luchtkwaliteit. Terecht dat Nederland dan ook samen met andere lidstaten de normen voor de luchtkwaliteit ter discussie heeft gesteld. Onlangs is hierover binnen het Europees Parlement een akkoord bereikt. Dit akkoord komt er onder meer op neer dat we pas in 2015 aan de norm voor stikstofdioxide en in 2011 aan de huidige norm voor het fijn stof hoeven te voldoen. Echter, dit betekent niet dat de slag nu direct gewonnen is. Brussel zal namelijk pas uitstel verlenen wanneer wij als Nederland aantonen er alles aan te zullen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren om zo uiteindelijk op tijd aan de gestelde normen te kunnen voldoen. Dit moet gebeuren in het kader van het bij de nieuwe Wet Luchtkwaliteit behorende Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). En hier zit hem dus de kneep. Pas in mei 2008 is namelijk het ministerie van VROM klaar met dit NSL. Vervolgens moet het nog door de Tweede Kamer worden besproken en tegelijkertijd moet het naar Brussel i.v.m. het te verlenen uitstel. En dan duurt het nog eens zo’n negen maanden.

Streep

Kortom, een blik op de kalender leert ons dat Nederland pas op z’n vroegst in de loop van 2009 uitstel krijgt om te voldoen aan de normen voor zowel fijn stof als stikstofdioxide. Dit betekent dat we de komende tijd juridisch gezien in een grijs gebied zitten. Nederland heeft weliswaar voor de interim-periode tot Brussel uitstel verleent, enkele juridische ‘noodgrepen’ getroffen, maar de grote vraag is of de rechter ze zal honoreren. Met als risico dat de Raad van State bij de beoordeling van plannen terug kan vallen op de thans geldende Europese normen. Voor stikstofdioxide is dat geen probleem, daarvoor geldt de norm pas per 2010, met de mogelijkheid van uitstel naar 2015. Maar voor fijn stof haalt Nederland sinds 2005 de norm so wie so al niet. Zolang Brussel geen uitstel heeft verleend, lopen we daarom vooral voor de grotere plannen een risico. En dus blijft er voorlopig de kans dat er alsnog een dikke streep door bouwplannen wordt getrokken. Met alle gevolgen van dien. Het blijft dus nog zeker één tot twee jaar spannend.

Reageer op dit artikel