nieuws

Ruimte maken met StrateGis

bouwbreed Premium

Interactief tekenen en rekenen in een 3D-omgeving met dynamische geo-informatie. Dat is in een aantal kernwoorden het vernieuwende gebiedsinformatiemodel van de Strategis Groep voor de bouwsector.

Tekenaars en rekenaars ontmoeten elkaar in het gestyleerde programma dat planeconomen, stedenbouwkundigen en architecten met elkaar verbindt. Momenteel wordt het StrateGis-model in drie gemeenten toegepast bij herstructureringsplannen. Ook de grote vier gemeenten (G4) hebben alle betrokken partijen uitgenodigd om een interactieve sessie met het model uit te voeren.

Combinatie

Strategis, een spin-off van TNO Bouw en Ondergrond, is een Geografisch Informatie Systeem. Deze GIS bevat een combinatie van kaarten, software, rekenmodellen en databases, maar herbergt meer dan alleen een statische presentatie en visualisatie van geografische gegevens.
Het systeem bevat allerlei sociale, maatschappelijke, financieel-economische en ecologische componenten (de plug-ins) die real-time doorgerekend kunnen worden.
Diverse partijen, zoals planeconomen, stedenbouwkundigen en bouwkundig tekenaars hebben de gelegenheid om in een interactieve workshop wijzigingen door te voeren in data, waardoor berekeningen gelijk worden aangepast. “Je moet het zien als een koppeling van een reken- en tekenpakket waaraan ruimtelijke gegevens kunnen worden toegevoegd”, zegt ing. Anne Dullemond van Strategis Groep.
Versie 2.0 is in 3D of 4D (met factor planning) gevisualiseerd, waardoor de impact van beslissingen in een ontwerp makkelijk zichtbaar wordt gemaakt. Daarmee vormt StrateGis een prima tool voor bestuurders van gemeenten, stedenbouwkundigen, planeconomen en architecten die op pragmatische wijze beleid kunnen maken. De interface is zo simpel mogelijk gehouden. Presentaties worden geprojecteerd over de geografische kaart of stedenbouwkundige maquette, die als onderligger dient. Een eerste licentie van het pakket is gegeven aan Saxion Hogeschool om studenten planologie en vastgoedontwikkeling ermee te laten werken.

Functionele kaart

Als basis van StrateGis dient een functionele kaart van het te ontwikkelen gebied. Dat kan een kaart van Google Earth zijn of een 3D schets van een stedenbouwkundige maquette uit het Google-programma Sketchup. Als lagen worden aan de kaart bestaande en nieuwe informatie uit het gebied toegevoegd.
Hierbij gaat het om demografische gegevens van de bevolking, vastgoedeigendommen- en waardes, een geluidscontourenkaart of bodemgegevens. In een referentiedatabase wordt op deelplanniveau gebiedstypes, vastgoedtypes, gebouwtypes, prijssegmenten en honderden andere functies weergegeven.

Vierde dimensie

In de rekenmodellen kunnen wensen en behoeften van de opdrachtgever worden doorvertaald in kentallen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op het terrein van duurzaamheid, werkgelegenheidseffecten, mobiliteit, ruimteoppervlak van water, groen en bebouwing en het voorzieningenniveau. En uiteraard wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de sloop- en verwerkingskosten, bouwkosten, de huur- en verkoopprijzen van woningen en kantoren, de exploitatiekosten en de vastgoedwaarde bedragen. Er zijn 250 tot 300 parameters in deze database beschikbaar. De vierde dimensie, planning, is van belang om rentevoordelen te berekenen als bijvoorbeeld een deelplan vervroegd wordt uitgevoerd.

Reageer op dit artikel